Masum görünen ölümcül tehlikeler evimizde

Dr. Nesriye Demirel
Dr. Nes­ri­ye Demirel

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Evle­ri­niz­de kul­lan­dı­ğı­nız plas­tik ürün­le­rin sağ­lı­ğı­nız açı­sın­dan büyük risk taşı­dı­ğı­nın far­kın­da mısı­nız? Medi­ca­na Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si İç Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Nes­ri­ye Demi­rel, far­kın­da olma­dan tüket­ti­ği­miz ya da kul­lan­dı­ğı­mız bu ürün­le­rin sağ­lı­ğı­mı­zı teh­li­ke­ye attı­ğı­nı anlattı.

Sert plas­tik ürün­le­ri­ni zarar­lı kılan plas­ti­ğin için­de­ki ‘’Bis­fe­nol A’’ deni­len ham mad­de­dir. Her­gün kul­lan­dı­ğı­mız sayı­sız ürün, bar­dak, pet şişe, çatal, kaşık suni köpük­ten yapı­lan kap­lar, sak­la­ma kabı gibi sert plas­tik kap­la­rın için­de­ki bis­fe­nol, yük­sek ısı (5070 c)asit, UF orta­mın­da gıda ve sıvı­la­ra nüfuz eder.

Plas­ti­ğin ham­mad­de­si bilin­di­ği gibi pet­rol atı­ğı­dır. Bun­lar hor­mon sis­te­mi­ni bozar. Bis­fe­nol A insan vücu­dun­da öst­ro­jen ve diğer hor­man­la­ra ben­zer yapı­da­dır. Tri­od, büyü­me hor­mo­nu, öst­ro­jen ve tes­tes­te­ron hor­mon­la­rı­nın üre­ti­mi­ni azal­tır. Vücu­du­muz­da ken­di hor­man­la­rı­mı­zın sah­te­si göre­vi göre­rek teh­li­ke oluş­tu­rur ayrı­ca öğren­me ve dav­ra­nış üze­ri­ne olum­suz etki­le­ri mev­cut­tur, sal­dır­gan­lı­ğı art­tır­dı­ğı ve öğren­me­yi güç­leş­tir­di­ği görülmektedir.

Kan­ser, obe­zi­te, diya­bet ve kalp has­ta­lık­la­rı­na yol açar

Plas­tik­ler­de­ki mev­cut bu ham mad­de­ler obe­zi­te­ye yol açar, diya­bet, astım kalp damar has­ta­lık­la­rı ve kara­ci­ğer hasa­rı­na neden ola­bi­lir. Kadın­lar­da meme erkek­ler­de pros­tat kan­se­ri ris­ki­ni arttırmaktadır.

Plas­tik­ler­de­ki bu tok­sik ham­mad­de­ler vücu­da girer ve vücut­ta yağ doku­su­na depo­la­nır ve uzun süre atı­la­ma­ya­rak biri­kir. Plas­tik­te­ki tok­sit mad­de­ler gıda­la­ra geç­me­ye eği­lim­li­dir­ler bu zaman­la olur ve ısı ile hızlanır.

Nele­re Dik­kat Etme­miz Gerekir?

Plas­tik kap­la­rı buz­do­la­bı­na koymamalıyız.

Ara­ba­da bıra­kı­lan pet şişe­ler­de­ki sula­rı tüketmemeliyiz.

Eve alı­nan dama­ca­na­lar­da­ki suyu hemen cam kaba boşaltmalıyız.

Cam bibe­ron kullanmalıyız.

Sıcak çay, kah­ve gibi sıvı­la­rın sunul­du­ğu plas­tik bar­dak ve plas­tik karış­tı­rı­cı­la­rın kul­la­nı­mı yasaklanmalıdır.

Plas­tik kap­la­rı mik­ro­dal­ga­ya koymamalıyız.

Plas­tik kap­lar bula­şık maki­ne­sin­de yıkanmamalıdır.

Plas­tik­ler sert deter­jan­lar­la yıkanmamalıdır.

Tüm gıda­la­rın tüke­ti­min­de cam şişe ve kap­lar kullanılmalıdır.

İlgili Haberler

Leave a Comment