Maltepe Üniveristesi’ne ABD’den kanser ve kök hücre ödülü

Mal­te­pe Üni­ver­si­te­si Kan­ser ve Kök Hüc­re Araş­tır­ma Mer­ke­zi Amerika’dan ödül­le dön­dü. Kısa adıy­la MÜK­KAM, Türkiye’de kan­ser ve kök hüc­re araş­tır­ma­la­rı­nı bir­lik­te yürüt­me­yi hedef­le­yen ilk araş­tır­ma mer­ke­zi özel­li­ği­ni taşı­yor. MÜK­KAM Müdü­rü ve aynı zaman­da Ame­ri­kan Hüc­re Biyo­lo­ji­si Der­ne­ği Ulus­la­ra­ra­sı İlişk­il­er Komi­te­si üye­si Prof. Dr. Ranan Gül­han Aktaş, Ame­ri­ka Bir­le­şik Devletleri’nin Phi­la­delp­hia şeh­rin­de yapı­lan Ame­ri­kan Hüc­re Biyo­lo­ji­si Der­ne­ği ve Ulus­la­ra­ra­sı Hüc­re Biyo­lo­ji­si Fede­ras­yo­nu ortak top­lan­tı­sın­da, Mal­te­pe Üni­ver­si­te­si ola­rak açtı­ğı­mız yeni araş­tır­ma mer­ke­zin­de ülke­mi­ze bilim­sel alan­da hiz­met etme­ye baş­la­mış olmak­tan büyük bir mut­lu­luk duyu­yo­ruz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment