Malnütrisyonun Türkiye’ye maliyeti çıkarılıyor

BES­LEN­ME / ARA­LIK 2015

Avru­pa Bir­li­ği veri­le­ri­ne göre top­lum­da­ki sağ­lık­lı birey­le­rin yüz­de 515’i, has­ta­ne­ye yatan has­ta­la­rın yüz­de 3040’ı ve bakım evle­rin­de yaşa­yan yaş­lı­la­rın yüz­de 60’ı mal­nüt­ris­yon veya bes­len­mey­le ilin­ti­li risk altın­da. Mal­nüt­ris­yo­nun Avrupa’ya getir­di­ği eko­no­mik yük araş­tı­rıl­dı ve orta­ya yak­la­şık 170 mil­yar Avro gibi büyük bir rakam çık­tı. Şim­di de Tür­ki­ye, AB des­te­ğiy­le mal­nüt­ris­yo­nun mali­ye­ti­ni hesap­la­mak için büyük ölçek­li bir çalış­ma yapı­yor. Çalış­ma­yı yürü­ten Kli­nik Ente­ral Paren­te­ral Nüt­ris­yon Der­ne­ği yöne­ti­mi, konuy­la ilgi­li bil­gi verdi.

ISC_9563

ULU­SAL BES­LEN­ME VERİ­M­İZİ OLUŞTURUYORUZ

KEPAN Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da, has­ta­ne­ler­de yatan has­ta­la­rın bes­len­me sorun­la­rı tar­tı­şı­lır­ken Tür­ki­ye Kamu Has­ta­ne­le­ri Kuru­mu ve Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Kuru­mu ile ortak­la­şa yürü­tü­lecek olan Has­ta­ne­de Yatan Has­ta­lar­da Görü­len Mal­nüt­ris­yon­la Müca­de­le’ için Ulu­sal Bes­len­me Günü’’ (UBG) çalış­ma­sı­nın detay­la­rı paylaşıldı.

Kli­nik Ente­ral Paren­te­ral Nüt­ris­yon Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Sadık Kılıç­tur­gay, yeter­siz bes­len­me veya has­ta­lık­la­ra bağ­lı bes­len­me bozuk­lu­ğu nede­niy­le vücut­ta görü­len deği­şik­lik­le­rin tama­mı ola­rak tanım­la­nan mal­nüt­ris­yo­nun, özel­lik­le yata­rak teda­vi gören has­ta­lar­da iyi­leş­me­yi gecik­tir­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Bu has­ta­lar­da mal­nüt­ris­yo­nun infek­si­yon­la­ra eği­li­mi­ni artır­dı­ğı­nı, has­ta­ne­de kalış süre­si­ni uzat­tı­ğı­nı, ölüm oran­la­rı­nı yük­selt­ti­ği­ni ifa­de eden Prof. Dr. Sadık Kılıç­tur­gay, cid­di eko­no­mik kayıp­la­ra da neden oldu­ğu­nu belirtti.

Kli­nik Ente­ral Paren­te­ral Nüt­ris­yon Der­ne­ği Sek­re­te­ri Prof. Dr. Kubi­lay Demi­rağ da yoğun bakım­lar­da duru­mun çok daha cid­di boyut­lar­da oldu­ğu­nu ve nüt­ris­yon des­te­ği­nin bir çok has­ta­da yaşam­sal öne­mi oldu­ğu­nu vurguladı.

Prof. Dr. Sadık Kılıç­tur­gay ayrı­ca şu bil­gi­le­ri ver­di: Avru­pa Bir­li­ği veri­le­ri­ne göre top­lum­da­ki sağ­lık­lı birey­le­rin yüz­de 515’i, has­ta­ne­ye yatan has­ta­la­rın yüz­de 3040’ı ve bakı­mev­le­rin­de yaşa­yan yaş­lı­la­rın yüz­de 60’ı mal­nüt­ris­yon­la veya bes­len­mey­le ilin­ti­li risk altın­da­dır. Bunun Avrupa’ya getir­di­ği eko­no­mik yük yak­la­şık 170 mil­yar Avro. Ülke­miz­de mal­nüt­ris­yo­nun eko­no­mik boyu­tu­na dair veri­ler henüz yeter­siz olsa da Türkiye’deki risk oran­la­rı bütün geliş­miş ülke­ler­le ben­zer durumdadır.

beslenmeSAĞ­LIK PER­SO­NE­Lİ­NE ÇAĞRI

Biz de ülke­miz­de­ki has­ta­ne­ler­de yatan has­ta­la­rın bes­len­me ile ilgi­li sorun­la­rı­nı anla­mak isti­yo­ruz. Soru­nun büyük­lü­ğü­nü ve nele­re mal oldu­ğu­nu orta­ya koy­mak, çözü­mü için yeni pro­je­ler oluş­tur­mak, bu saye­de sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın azal­tı­la­bil­me­si­ne ve çok daha gerek­li yer­le­re kay­dı­rı­la­bil­me­si­ne yar­dım­cı olmak isti­yo­ruz. Kısa­ca­sı, ufak orga­ni­zas­yon­lar­la önle­ne­bi­lecek bir­çok sağ­lık soru­nun ve gerek­siz sağ­lık har­ca­ma­sı­nın önü­ne geç­mek isti­yo­ruz. Tüm sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ni ken­di ulu­sal bes­len­me veri­mi­zi oluş­tur­ma­ya davet ediyoruz.”

NASIL DAHİL OLUNACAK?

info@kepan.org.tr adre­si­ne UBG’ye katıl­mak isten­di­ği, has­ta kapa­si­te­si ve adre­si bil­di­ren bir mail atıl­ma­sı yeter­li ola­cak. Form­lar KEPAN tara­fın­dan ulaş­tı­rı­la­cak. Ayrı­ca KEPAN web say­fa­sın­dan tüm form­la­ra ve açık­la­ma­la­ra ulaşılabilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment