Makat çatlağına botoks çözümü

sezai-leventoğlu
Doç Dr. Sezai Leventoğlu

Kış ayla­rın­da kabız­lık, zor ve sert dış­kı­la­ma neden­le­riy­le çok sık kar­şı­la­şı­lan Makat Çat­la­ğı’, bilim­sel adıy­la Anal Fis­sür’ makat­ta şid­det­li ağrı ve kana­ma­la­ra neden olu­yor, fizik­sel ve ruh­sal  açı­dan has­ta­la­rın yaşam kali­te­si­ni cid­di anlam­da düşürüyor.

Gazi Üni­ver­si­te­si Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Sezai Leven­toğ­lu, makat çat­la­ğı­nın olu­şum neden­le­ri­ni, teda­vi yön­tem­le­ri­ni, böl­ge­de­ki kas­la­ra müda­ha­le etme­den uygu­la­nan ve yüz­de 7080 ora­nın­da başa­rı sağ­la­na­bi­len makat çat­la­ğın­da botoks uygu­la­ma­sı­nı anla­tı­yor ve öne­ri­ler­de bulunuyor.

Makat çat­la­ğı­nın altın­da yatan temel neden­ler kabız­lık ya da sert ve zor dış­kı­la­ma. Bu neden­le­re gebe­lik, şehir deği­şik­li­ği, ortam deği­şik­li­ği (asker­lik, evlen­me), bağı­şık­lık sis­te­mi­nin zayıf­la­ma­sı da ekle­ne­bi­li­yor. Has­ta­lar makat çat­la­ğı­nı cam kırı­ğı tar­zın­da dış­kı­la­ma his­si, dış­kı üze­rin­de ince şerit halin­de kan, makat­ta yan­ma-acı his­si, özel­lik­le dış­kı­la­ma son­ra­sı makat­ta zonk­la­ma ola­rak tanımlıyorlar.

4 HAF­TA­DAN SON­RA KRONİKLEŞİYOR

Makat çat­la­ğı erken dönem­de ise (akut anal fis­sür) dış­kı­la­ma son­ra­sı ağrı şika­ye­ti ve kana­ma olu­yor ancak bu şika­yet­ler uzun süre­li olmu­yor, 24 haf­ta için­de bes­len­me ve tuva­let alış­kan­lık­la­rı­nı disip­li­ni­ze etmek­le kolay­ca kay­bo­la­bi­li­yor. Şika­yet­le­rin 4 haf­ta­dan uzun sür­me­si, dış­kı­la­ma son­ra­sı temiz­len­me­de ele şiş­lik, meme gel­me­si, ağrı­lı dış­kı­la­ma, yan­ma his­si­nin var­lı­ğı ise makat çat­la­ğı­nın kro­nik­leş­ti­ği­ni gösteriyor.

AMAÇ KAS DOKU­SU­NA ZARAR VERMEMEK

Anal fis­sür, halk ara­sın­da­ki ismiy­le makat çat­la­ğın­da teda­vi stra­te­ji­le­ri ame­li­yat dışı ve ame­li­yat yön­tem­le­ri ola­rak iki gurup­ta irde­le­ni­yor. Teda­vi­de anal kas­la­ra geri dönü­şüm­süz zarar ver­me­den kas spaz­mı­nı-kasıl­ma­sı­nı orta­dan kal­dır­mak hedef­le­ni­yor. Bu amaç­la nit­rat­lı krem­ler makat böl­ge­si­ne uygu­la­na­bi­li­yor, krem­le­rin başa­rı ola­sı­lı­ğı yüz­de 5060 ara­sın­da bulu­nu­yor, iyi yanıt alı­nır­sa teda­vi 68 haf­ta­da tamam­la­nı­yor. Bu krem­le­rin en büyük han­di­ka­pı baş ağrı­sı ola­rak biliniyor.

Nit­rat­lı krem­ler­den fay­da görül­me­me­si duru­mun­da ikin­ci seçe­nek Boto­li­ni­um tok­si­ni yani botoks enjek­si­yo­nu. Uygu­la­ma­nın uygu­la­yı­cı­ya ve ila­cın dozu­na göre başa­rı şan­sı yüz­de 7080. Etkin­li­ği altı ay süren bu ilaç ofis koşul­la­rın­da, anes­te­zi gerek­tir­mek­si­zin, minik iki adet iğne ile çok kısa süre­de uygu­la­nı­yor, has­ta­nın işe ya da oku­la git­me­si­ni engel­le­mi­yor. Has­ta­nın ağrı şika­yet­le­ri botoks uygu­la­ma­sı son­ra­sı 23 gün için­de geri­li­yor ve 10 gün için­de ise tama­men kay­bo­lu­yor. Yön­te­min güzel tara­fı ise kas koru­yu­cu olma­sı, kalı­cı gaz-gaita kaçır­ma sorun­la­rı­na neden olmaması.

SON ÇARE AMELİYAT

Nit­rat­lı krem­ler ya da botoks gibi ame­li­yat dışı seçe­nek­ler­den fay­da görül­me­me­si ya da bun­la­ra uygun görül­me­yen vaka­lar­da sfink­te­ro­to­mi deni­len kas kesil­me­si duru­mu kaçı­nıl­maz olu­yor. Amaç sağ­lık­lı birey­ler­de oldu­ğu gibi makat çapı­nın 3 san­ti­met­re­ye geti­ril­me­si­nin hedef­len­me­si. Makat çat­la­ğı olan birey­ler­de bu çap yarı yarı­ya azal­mak­ta, geri­le­mek­te, daral­mak­ta. Bura­da önem­li olan kasın ne kadar kesi­le­ce­ği. Kadın­lar­da ve erkek­ler­de kasın uzun­lu­ğu fark­lı. Kasın gere­ğin­den az kesil­me­si duru­mun­da ame­li­yat hiç­bir işe yara­maz­ken, gere­ğin­den faz­la kas kesil­me­si duru­mun­da da gaz kaçır­ma-tuta­ma­ma, gaita tuta­ma­ma sorun­la­rı orta­ya çıka­bi­li­yor. Dr. Leven­toğ­lu, özel­lik­le ame­li­ya­tın gerek­me­si duru­mun­da ken­di­le­ri­nin dün­ya lite­ra­tü­rü­ne kat­kı ola­rak sağ­la­dık­la­rı rafi­ne tek­nik­le yani spazm kont­rol­lü ve de basınç kont­rol­lü ola­rak kasın kesil­me­si­nin soru­nu tama­men orta­dan kal­dı­ra­bil­di­ği­ni ifa­de ediyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment