Magnezyum eksikliği ciddi bir sağlık sorunudur

Dr. Dyt. Yonca Sevim
Dr. Dyt. Yon­ca Sevim
Doç. Dr. Gök­han Özışık

BES­LEN­ME / MAYIS 2016

Mag­nez­yum ener­ji meto­ba­liz­ma­sı için en önem­li mine­ral­ler­den biri­dir. Mag­nez­yum eksik­li­ği cid­di sağ­lık sorun­la­rı­na yol aça­bi­lir. Kan­da serum sevi­ye­si­nin ölçül­me­si her zaman ger­çek mag­nez­yum düze­yi­ni gös­ter­me­ye­bi­lir. İdeal olan idrar­da veya kan­da­ki mono­nük­le­er hüc­re­ler düze­yi­nin ölçül­me­si­dir. Memo­ri­al Well­ness Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Doç. Dr. Gök­han Özı­şık ve Bes­len­me Danış­ma­nı Dr. Dyt. Yon­ca Sevim, mag­nez­yum eksik­li­ği ve alın­ma­sı gere­ken önlem­ler hak­kın­da bil­gi verdi.

Mag­nez­yum eksik­li­ği­nin belir­ti­le­ri nelerdir?

Ener­ji­ni­zin düş­tü­ğü­nü hissediyorsanız

Kro­nik yor­gun­luk, hal­siz­lik ve istek­siz­lik­ten yakınıyorsanız

Sebep­siz çar­pın­tı, baş dön­me­si ve ani tan­si­yon yük­sel­me­le­ri yaşıyorsanız

Taham­mül­süz ve sinir­li olma­ya başladıysanız

Uyku­ya dal­mak­ta zorlanıyorsanız

Koles­te­rol değer­le­ri­niz yüksekse

İdr­ar sök­tü­rü­cü tan­si­yon ilaç­la­rı kullanıyorsanız

Böb­rek taşı veya idrar yol­la­rın­da kum şika­yet­le­ri yaşıyorsanız

Siyah çay, kah­ve, soda, tuz ve alkol tüke­ti­mi­niz fazlaysa

Pro­te­in ağır­lık­lı diyet­ler yapıyorsanız

Adet döne­mi­niz şid­det­li san­cı­lar­la geçiyorsa

Yoğun ve uza­mış bir stres­li dönem­den geçiyorsanız

Hipog­li­se­mi yani kan şeke­ri düş­me­sin­den şüp­he­le­nil­diy­se, bu durum mag­nez­yum eksik­li­ği ile kar­şı kar­şı­ya oldu­ğu­muz anla­mı­na gelebilir.

magnezyum-yagi-faydalari_646x340Mag­nez­yu­mun vücu­du­muz­da­ki işle­vi nedir?

Mag­nez­yum ener­ji meta­bo­liz­ma­sın­da­ki çoğu enzim için önem­li bir mine­ral­dir. Vücut asit baz den­ge­si­nin sağ­lan­ma­sın­da yar­dım­cı, kas ve sinir sis­te­min­de etkin­dir. Kal­si­yum mine­ra­li ile bir­lik­te çalı­şır, kal­si­yum kasın kasıl­ma­sı­nı sağ­lar­ken mag­nez­yum da gev­şe­me­sin­den sorum­lu­dur. Damar elas­ti­ki­ye­tin­de ve kan basın­cı­nın düzen­len­me­sin­de etkin­dir. Mag­nez­yum ayrı­ca hüc­re büyü­me­si ve yeni­len­me­sin­de görev alır. Kemik ve diş­le­rin yapı­sın­da kal­si­yum ve fos­for­la bir­lik­te bulunur.

Han­gi besin­ler­de bulunur?

Badem, ceviz, fın­dık, fıs­tık, kaju gibi sert kabuk­lu yemiş­ler, kabak çekir­de­ği, kuru­bak­la­gil­ler (mer­ci­mek, nohut, kuru fasul­ye ve tüm fasul­ye tür­le­ri), tam tahıl­lar, buğ­day kepe­ği, koyu yeşil yap­rak­lı seb­ze­ler (ıspa­nak, nane, pazı, roka, pan­car yap­rak­la­rı gibi), muz, çilek, ahu­du­du, kar­puz, kavun, hur­ma, incir, kabuk­lu fırın pata­tes, çiko­la­ta ve kakao doğal mag­nez­yum kaynaklarıdır.

Bir­çok ot, baha­rat ve yosun­lar da mag­nez­yum içe­rir; Agar yosu­nu, kiş­niş, dere­otu, kere­viz tohu­mu, ada­ça­yı, kuru­tul­muş har­dal, fes­le­ğen, kakao tozu, reze­ne tohu­mu, kekik, kim­yon tohu­mu, tar­hun, mer­can­köşk, haş­haş tohu­mu da mag­nez­yum bakı­mın­dan zengindir.

sicknewMag­nez­yu­mu düşü­ren diğer neden­ler nelerdir?

İyot içe­ren tab­let­ler veya diyet­le faz­la iyot alı­mı iç kulak sıvın­da­ki mag­nez­yum düze­yi­ni azal­ta­bi­lir. Aşı­rı egzer­siz, hamam, buhar oda­sı ve sauna­da faz­la kal­mak da ter yoluy­la mag­nez­yum kay­bı­na yol açabilir.

Teda­vi nasıl planlanmalıdır?

Vücut­ta mag­nez­yum eksik­li­ği­ne bağ­lı oldu­ğu düşü­nü­len belir­ti­ler var­sa, mut­la­ka dok­to­ra baş­vu­rul­ma­lı ve doğ­ru yön­tem­ler­le mag­nez­yum alı­mı sağ­lan­ma­lı­dır. Kan­da serum sevi­ye­si­nin ölçül­me­si her zaman ger­çek mag­nez­yum düze­yi­ni gös­ter­me­ye­bi­lir. İdeal olan idrar veya hüc­re içi (kan­da­ki mono­nük­le­er hüc­re­ler) düze­yin ölçülmesidir.

Adet dönem­le­rin­de mag­nez­yu­mun rolü nedir?

Mag­nez­yu­mun doğ­ru kul­la­nı­mı adet döne­min­de stre­si ve öde­mi azalt­ma­ya yar­dım­cı olur. Bu dönem­de artan çiko­la­ta yeme iste­ği­nin sebe­bi kaka­oda bulu­nan mag­nez­yum­dur. Yani doğal dür­tü­ler doğ­ru seçim­ler yapıl­ma­sı­na yar­dım­cı olmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment