Lösemili çocuğu iyi anla, ona gerçeği anlat

Yek­ta Korkmaz

Löse­mi has­ta­lı­ğı, Türkiye’de ve dün­ya­da çocuk­lar­da en sık görü­len kan­ser türü. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altın­da 12001500 ara­sın­da çocu­ğa yeni löse­mi teş­hi­si konu­lu­yor. Aile­ler çocuk­la­rı­na löse­mi” tanı­sı konul­du­ğun­da her ne kadar büyük bir kor­ku yaşa­sa­lar da, çocuk­luk çağı kan­ser­le­ri geliş­miş ülke­ler­de ve Türkiye’de yüz­de 7080’in üze­rin­de teda­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık. Sağ kalım ora­nı ise eriş­kin löse­mi­le­ri­ne kıyas­la çok daha yük­sek. Bu neden­le psi­ko­lo­jik açı­dan çocuk­la­ra moral ver­mek ve has­ta­lık süre­ci­ni doğ­ru anlat­mak büyük önem taşıyor.

SAK­LA­MAK YERİ­NE KONUŞUN

Şaş­kın, kay­gı­lı ve has­ta­lı­ğı henüz bil­me­yen ve kabul­le­ne­me­miş bir ebe­vey­nin löse­mi teda­vi­si gören çocu­ğa nega­tif duy­gu­lar yük­le­ye­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Kli­nik Psi­ko­lo­ğu Yek­ta Kork­maz, Çocu­ğun için­de bulun­du­ğu duru­mu net­leş­tir­mek; onu bu süre­ce hazır­la­mak için has­ta­lı­ğı­nı sak­la­mak yeri­ne konuş­mak her zaman daha iyi­dir. Çocuk­la bu konu­yu konu­şur­ken kısa, ayrın­tı­ya gir­me­den, açık­la­yı­cı ve ger­çek­çi cüm­le­ler kurun. Çün­kü teda­vi süre­ci için­de her şeyi daha net anla­ya­ca­ğın­dan hazır olma­dan aldı­ğı bil­gi­ler onun kor­ku­su i art­tı­ra­bi­lir” dedi. Kork­maz, has­ta­lık süre­ci ve sorun­lar­la başa çık­ma yön­tem­le­ri hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­diİ: Tanı­nın konul­ma­sıy­la aile orta­mın­da kor­ku ve üzün­tü hakim olur. Aile has­ta­lı­ğı­nı çocu­ğa nasıl anla­ta­ca­ğı konu­sun­da olduk­ça endi­şe­li­dir. Löse­mi olan çocuk, bir şey­le­rin yolun­da git­me­di­ği­ni sezin­le­ye­cek­tir. Sözel ola­rak ifa­de edil­me­yen nor­mal dışı durum­lar çocuk­lar tara­fın­dan mut­la­ka his­se­di­lir. Bu endi­şe hali­ni de anne­si ya da baba­sı çocu­ğu­na ya nor­ma­lin üze­rin­de ilgi ala­ka gös­te­re­rek ya da nor­mal dışı duy­gu durum ve dav­ra­nış­lar­la nor­mal­den faz­la ger­gin­lik, sinir­li­lik, çare­siz­lik, dal­gın­lık gibi hal­ler­le yan­sı­ta­cak­tır. Çocu­ğun için­de bulun­du­ğu duru­mu net­leş­tir­mek; onu bu süre­ce hazır­la­mak için ger­çe­ği sak­la­mak yeri­ne, konuş­mak her zaman daha iyi­dir. Çocuk­la bu konu­yu konu­şur­ken dik­kat etme­niz gere­ken en önem­li şey her zaman onun yanın­da oldu­ğu­nu­zu ve sev­gi­mi­zi ona his­set­tir­mek ola­cak­tır. Çocu­ğa yerin­de ve zama­nın­da, kısa, ayrın­tı­ya gir­me­den, açık­la­yı­cı ve ger­çek cüm­le­ler kur­mak çok önem­li. Çocuk­lar süreç için­de her şeyi daha net anla­ya­ca­ğın­dan hazır olma­dan aldı­ğı bil­gi onun kor­ku­su arttırabilir.

YETE­NEK­LE­Rİ­Nİ DESTEKLEYİN!

Çocuk­la­rın uzun süreç­li teda­vi­le­rin­de en önem­li des­tek­le­yi­ci moral­le­ri­nin yük­sek olma­sı­dır. Teda­vi­ler­den dola­yı çocu­ğun hare­ket­le­rin­de kısıt­la­ma­lar ola­bi­lir, bu yüz­den yete­nek­le­ri­ni des­tek­le­ye­rek çoğun daha keyif­li zaman geçir­me­si­ni sağ­la­na­bi­lir. Özel­lik­le resim yap­mak, maket yap­mak, el faali­yet­le­ri­ni geliş­ti­recek oyun­la­rı des­tek­le­mek hem çocu­ğun kas­la­rı­nı güç­len­di­recek hem de keyif­li zaman geçir­me­si­ni sağlayacaktır.

MAS­KE TAK­MA­NIN ÖNE­Mİ­Nİ ANLATIN

Has­ta­ne dışı gezi­ler has­ta çocu­ğun moti­vas­yo­nu olduk­ça art­tır­mak­ta­dır. Çocuk­lar uzun süre­li yatış­lar­da çok sıkıl­dık­la­rı için bu fır­sat­la­rı değer­len­dir­mek çocu­ğun moti­vas­yo­nu­nu art­tı­ra­cak­tır. Özel­lik­le açık alan­da çocu­ğun rahat­ça hare­ket ede­bi­le­ce­ği, yaşı­na uygun akti­vi­te­le­rin oldu­ğu alan­la­rı değer­len­dir­mek önem­li­dir. Çocu­ğa mas­ke tak­ma­nın öne­mi de bilinç­li bir şekil­de anla­tıl­ma­sı gerekmektedir.

ARKA­DAŞ­LA­RI­NIN DIŞ­LA­MA­SI­NI ÖNLEYİN

Teda­vi süre­ci hafif­le­dik­çe çocuk­lar hayat akı­şı­na devam edecek, rahat­lık­la oku­la gide­bi­lecek ve arka­daş­la­rıy­la zaman geçi­re­cek­tir. Top­lum­sal ola­rak anne baba­la­rın yap­ma­sı gere­ken en önem­li unsur, çocuk­la­rı­nı bu konu­lar­da bilinç­len­dir­mek­tir. Löse­mi­li çocuk­la­rın okul­dan uzak kal­ma­sı, arka­daş­la­rı tara­fın­dan dış­lan­ma­sı, top­lu­mun bu çocuk­la­rın iyi­leş­me şan­sı­nın olma­dı­ğı­nı düşün­me­si ve özel­lik­le takı­lan mas­ke­ler yüzün­den has­ta­lı­ğın bula­şı­cı oldu­ğu­nun sanıl­ma­sı, löse­mi­li çocuk­lar ve aile­le­ri­nin en çok kar­şı­laş­tık­la­rı durum­dur. Çocuk­la­rı­nı­zın sınıf arka­da­şı veya oyun arka­da­şı da böy­le zor­lu bir süreç­ten geç­miş ola­bi­lir. Ebe­veyn­le­rin çocuk­la­rı­nı bu konu­da bilinç­len­dir­me­si, arka­daş­la­rı­nı onla­ra kar­şı anla­yış­lı ve özen­li dav­ran­ma­la­rı, onla­rı asla dış­la­ma­ma­la­rı gerek­ti­ği ve sev­gi­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri konu­la­rın­da bil­gi­len­dir­me­le­ri çok önemlidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment