Liv Hospital’a mükemmel” akredititasyon

OCAK 2016

3 yıl önce sek­tö­re yeni bir mar­ka ola­rak giren Liv Hos­pi­tal, üç dal­da dün­ya­ca önem­li Mükem­mel­li­yet Mer­ke­zi Akre­di­tas­yo­nu alma­ya layık görül­dü. Ulus­la­ra­ra­sı taraf­sız komis­yon Sur­gi­cal Revi­ew Coope­ra­ti­on (SRC) tara­fın­dan yapı­lan dene­tim­den hata­sız geçen has­ta­ne, robo­tik cer­ra­hi, kolo­rek­tal cer­ra­hi ve obe­zi­te cer­ra­hi­si branş­la­rın­da Cen­ter of Excellence”ı tamam­la­ya­rak eş yet­ki­len­di­ril­di. Böy­le­ce, Liv Hos­pi­tal, ABD dışın­da ilk defa bu akre­di­tas­yo­nu alan kurum oldu.

Liv Hos­pi­tal Tıb­bi Direk­tö­rü Prof. Dr. Oktar Asoğ­lu, Per­for­man­sa daya­lı durum­lar­da, her­ke­sin her şeyi yap­tı­ğı yapı­lar­da teda­vi çık­tı­la­rı­nı değer­len­dir­mek olduk­ça güç. Bu anlam­da ulus­la­ra­ra­sı bağım­sız denet­çi kuru­luş­la­rı­nın ilgi­li alan­lar­da­ki dene­ti­mi sağ­lık hiz­me­ti­nin kali­te­si­ni artır­ma­yı des­tek­le­ye­cek­tir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment