Lilly’den osteoporoz filmi: Kırılmak İstemiyorum”

Lilly İlaç, kemik eri­me­si ola­rak bili­nen oste­opo­ro­za kar­şı far­kın­da­lı­ğı artır­mak için Dün­ya Oste­opo­roz Günü’ne özel bir film hazır­la­dı. Kırıl­mak İst­em­iy­or­um” adı­nı taşı­yan film­de has­ta­lık­la ilgi­li önem­li bil­gi­ler pay­la­şı­la­rak oste­opo­ro­zun yaş­lı­lı­ğın doğal sonu­cu olma­dı­ğı; önle­ne­bi­len ve teda­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık oldu­ğu mesa­jı­nın altı çizil­di. İns­anl­ar­ın daha uzun, daha sağ­lık­lı ve daha aktif yaşa­ma­la­rı için sını­fı­nın en iyi­si ve öncü ürün­le­ri geliş­tir­me­yi ken­di­ne ilke edi­nen, dün­ya­nın önde gelen ilaç şir­ket­le­rin­den Lilly, dün­ya­da yay­gın şekil­de görü­len meta­bo­lik kemik has­ta­lı­ğı olan oste­opo­ro­za kar­şı far­kın­da­lı­ğı artır­mak ama­cıy­la çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Oste­opo­roz hak­kın­da far­kın­da­lı­ğı artır­mak üze­re hazır­la­nan Kırıl­mak İst­em­iy­or­um” fil­mi, 20 Ekim Dün­ya Oste­opo­roz Günü’nde Lilly çalı­şan­la­rı­nın katıl­dı­ğı etkin­lik­te tanı­tıl­dı. Lilly ve Tür­ki­ye Oste­opo­roz Derneği’nin web site­le­rin­den ve çeşit­li sos­yal med­ya kanal­la­rı üze­rin­den izle­ne­bi­lecek olan film, sos­yal med­ya içe­rik­le­riy­le de desteklenecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment