Lilly’de üst düzey üç atama yapıldı

İnc­is­er Akat

Lilly İlaç SAME­TA (Güney Asya, Orta­do­ğu, Tür­ki­ye, Afri­ka) Satış Yet­kin­lik­le­ri ve Tica­ri İlişk­il­er Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne İnc­is­er Akat, SAME­TA Onko­lo­ji Medi­kal Lide­ri göre­vi­ne Sedat Altuğ ve Tür­ki­ye Medi­kal Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Levent Alev getirildi.

 

İnc­is­er Akat, Ege Üni­ver­si­te­si Gıda Mühendisliği’nden mezun olduk­tan son­ra 1999 yılın­da Tıb­bi Satış Mümes­si­li ola­rak Lilly’ye katıldı.

 

 

 

 

Sedat Altuğ

SAME­TA Onko­lo­ji Medi­kal Lide­ri göre­vi­ne ata­nan Sedat Altuğ, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun olduk­tan son­ra Gazi Üniversitesi’nde Kli­nik Far­mo­ko­lo­ji üze­ri­ne ihti­sas eği­ti­mi­ni tamam­la­dı. Lilly’ye 2002 yılın­da Kli­nik Araş­tır­ma Dok­to­ru ola­rak katıldı.

 

 

 

 

Levent Alev

Lilly Tür­ki­ye Medi­kal Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ni üst­le­nen Levent Alev, İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun olduk­tan son­ra aynı üni­ver­si­te­nin Nöro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı’nda ihti­sas eği­ti­mi­ni tamam­la­ya­rak uzman­lı­ğı­nı aldı. 2003 yılın­da Lilly’ye Kli­nik Araş­tır­ma Dok­to­ru ola­rak katıldı.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment