Lilly Türkiye’den uluslararası atama

Defne Orhun
Def­ne Orhun

MART 2016

Lilly Tür­ki­ye İns­an Kay­nak­la­rı, Eği­tim ve Geliş­tir­me Direk­tö­rü Def­ne Orhun, Lilly Glo­bal Ödül­len­dir­me Prog­ra­mı Direk­tö­rü oldu. 2010 yılın­dan bu yana Lilly Tür­ki­ye İns­an Kay­nak­la­rı, Eği­tim ve Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Def­ne Orhun, yeni göre­vin­de Glo­bal Ücret­len­dir­me Birimi’ne bağ­lı ola­rak tüm Lilly ülke­le­rin­de yürü­tü­lecek bir Ödül­len­dir­me Programı’nın haya­ta geçi­ril­me­si­ne lider­lik edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment