Lilly Türkiye’de 3 üst düzey atama

Sandra Levi
Sand­ra Levi
Gök­han Öztürk

SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Lilly Tür­ki­ye bün­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len 3 üst düzey ata­may­la; 2004 yılın­dan bu yana satış ve pazar­la­ma depart­man­la­rın­da fark­lı pozis­yon­la­ra yön veren ve Altı Sig­ma lide­ri ola­rak görev yapan Sand­ra Levi son üç yıl­dır yürüt­tü­ğü Etik ve Uyum Direktörlüğü’nün ardın­dan Biome­di­ci­ne Satış Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne getirildi.

2008 yılın­dan bu yana finans depart­ma­nın­da pek çok pozis­yo­na lider­lik eden, Güney Afri­ka ve Almanya’da çeşit­li pro­je­ler yürü­ten Gök­han Öztürk,

Dev­rim Dirik

Finans ve İş Geliş­tir­me Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne gelir­ken, 2010 yılın­dan bu yana satış ve pazar­la­ma depart­man­la­rın­da fark­lı görev­ler üst­le­nen, Glo­bal Mar­ka Eki­bi­ne danış­man­lık yapan ve son ola­rak Altı Sig­ma lide­ri ola­rak görev yapan Dev­rim Dirik ise Etik ve Uyum Direk­tö­rü oldu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment