Lilly Diyabet Akademisi” ile 2.000 Aile Hekimine Ulaştı


LILLY İlaç, aile hekim­le­ri­nin diya­bet ve teda­vi­siy­le ilgi­li daha faz­la bil­gi sahi­bi ola­bil­me­le­ri ve bu alan­da­ki soru­la­rı­na uzman­lar ara­cı­lı­ğıy­la cevap bula­bil­me­le­ri ama­cıy­la orga­ni­ze etti­ği Diya­bet Aka­de­mi­si” top­lan­tı­la­rı ile 2.000 aile heki­mi­ni bilgilendirdi.

Tür­ki­ye gene­lin­de yapı­lan bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­nın sayı­sı 400’e ulaştı.

İlgili Haberler

Leave a Comment