Leke tedavisinde alternatifler arttı

lekeDER­MA­TO­LO­Jİ / AĞUS­TOS 2016

Çoğu kadın ve erkek yüzün­de­ki leke­ler­den şika­yet­çi. Yaz güne­şi­nin etki­siy­le daha da koyu­la­şan leke teda­vi­si için en ide­ali kış mev­si­mi. Gebe­lik döne­mi, bazı ilaç­lar, solar­yum, bazı hor­mo­nal has­ta­lık­lar ve gene­tik fak­tör­le­re de bağ­lı ola­rak cilt leke­len­me­le­ri görül­dü­ğü­nü söy­le­yen Liv Hos­pi­tal Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Gon­ca Gök­de­mir Güneş leke­ye neden olan en önem­li fak­tör oldu­ğu için ve leke teda­vi yön­tem­le­rin­de güneş­ten korun­ma gere­kir. Bu yüz­den leke teda­vi­le­ri mut­la­ka kış ayla­rın­da yapıl­ma­lı­dır” diyor.

LEKE TEDA­Vİ­Sİ NASIL YAPILIR?

Leke teda­vi­sin­de tek bir teda­vi yön­te­mi mev­cut değil­dir. Kişi­nin cilt yapı­sı ve leke­nin derin­li­ği­ne bağ­lı ola­rak bir ya da bir­den faz­la yön­tem leke teda­vi­sin­de kullanılabilir.

Kim­ya­sal peeling yön­te­mi: Kim­ya­sal peeling (soy­ma) yön­te­min­de özel geliş­ti­ril­miş kim­ya­sal ajan­lar kul­la­nı­lır. Leke teda­vi­sin­de en sık kul­la­nı­lan kim­ya­sal ajan gli­ko­lik asit deni­len mey­ve asit­le­ri­dir. Bu teda­vi hafif leke soru­nu olan cilt­ler­de uygu­la­na­bi­lir. Seans­lar 24 haf­ta aray­la 46 uygu­la­ma ola­rak yapılabilir.

Enzim peeling (leke mas­ke­si): Enzim peeling leke teda­vi­sin­de son yıl­lar­da kul­la­nıl­ma­ya baş­la­nan özel bir soy­ma yön­te­mi­dir. Cil­de özel bir karı­şım olan mas­ke uygu­la­nır ve 810 saat kadar bek­le­ti­lir. Bu süre sonun­da mas­ke ılık bir suy­la çıka­rı­lır ve ardın­da 46 ay süre ile özel bir devam kre­mi sürülür. 

Mezo­te­ra­pi: Leke gide­ri­ci özel ilaç­lar­dan olu­şan karı­şım­la­rın cilt altı­na enjek­te edil­me­si ile leke­ler teda­vi edi­le­bi­lir. Bu teda­vi yön­te­mi kim­ya­sal ya da enzim peeling teda­vi­le­ri ya da lazer teda­vi­le­ri ile kom­bi­ne edilebilir.

Lazer teda­vi­le­ri: Leke teda­vi­sin­de fark­lı lazer­ler kul­la­nı­la­bi­lir. Cil­din en üst taba­ka­sı­nı soyan frak­si­yo­nel lazer­ler, renk hüc­re­si­ni hedef alan Q anah­tar­lı lazer­ler ve yoğun­laş­tı­rıl­mış ışık kay­nak­la­rı olan IPL cihaz­la­rı en sık kul­la­nı­lan ışık sis­tem­le­ri­dir. Leke­nin tonu­na ve yay­gın­lı­ğı­na göre lazer uygu­la­ma­la­rı yapılır. 

Renk açı­cı krem­ler: Krem­ler leke teda­vi­sin­de tek başı­na ya da yuka­rı­da sıra­lan­mış olan işlem­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir. Leke teda­vi­sin­de en sık hid­ro­ki­non, C vita­mi­ni, arbu­tin, kojik asit, gli­ko­lik asit içe­ren krem­ler kul­la­nı­lır. Ayrı­ca reti­nol içe­ren krem­ler­de cilt­te soyul­ma etki­si gös­te­rir ve leke teda­vi­sin­de yar­dım­cı ola­rak kullanılabilir. 

Güneş koru­yu­cu krem­ler: Leke teda­vi­si sıra­sın­da mut­la­ka güneş koru­yu­cu krem­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır. Bu krem­ler cil­di kış ayla­rın­da­ki güne­şin etki­le­rin­den korur ve leke­nin koyu­laş­ma­sı­nı engel­ler. Kış ayla­rın­da güneş çok etki­li olma­dı­ğı için düşük koru­ma fak­tör­lü (1520) güneş koru­yu­cu­la­rın kul­la­nı­mı yeterlidir. 

İlgili Haberler

Leave a Comment