Lazerde son nokta: SmartsurfACE

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Lazer ile göze dokun­ma­dan, kesi yapıl­ma­dan pek çok gör­me kusu­ru­nun teda­vi edi­le­bil­di­ği Sch­wind No-Touch’ tek­no­lo­ji­si­ne yeni bir modül; Smart­Sur­fA­CE tek­no­lo­ji­si eklendi. 

goz

VSY Biotech­no­logy tara­fın­dan Sch­wind Ama­ris cihaz­la­rı ile bir­lik­te Türkiye’ye sunu­lan ve Smart­Sur­fA­CE ola­rak isim­len­di­ri­len bu yeni tek­no­lo­ji saye­sin­de yine kor­ne­aya temas, kesi ve insiz­yon olma­dan, ince kor­nea yapı­sı­na uygun ola­rak yük­sek miyop, astig­mat ve hiper­met­rop teda­vi­si yapı­lı­yor. Çok daha yük­sek biyo­me­ka­nik koru­ma ve kor­ne­al sta­bi­li­te­nin sağ­lan­dı­ğı modül saye­sin­de tek bir adım­la 1 daki­ka­dan az süre­de göz teda­vi edi­le­bi­li­yor ve sonu­cun­da güven­li, hız­lı, ağrı­sız iyi­leş­me sağ­la­nı­yor. Smart­Sur­fA­CE özel­lik­le spor­la uğra­şan aktif kişi­le­re, kes­kin görüş gere­ken işler­de çalı­şan­la­ra ve ince kor­ne­aya sahip has­ta­la­ra tav­si­ye ediliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment