Lazer Lipoliz”le Zarif Bacaklar

Pek çok konu­da este­tik cer­rah­la­rın en büyük yar­dım­cı­sı olan lazer, ayak bilek­le­ri­nin güzel görü­nü­mü­nü sağ­la­mak için de kullanılıyor

ZARİF ve bakım­lı bacak­lar, ince ayak bilek­le­ri güzel­li­ğin en önem­li sim­ge­le­ri ara­sın­da… Bel­ki bacak boyu­nu uzat­mak müm­kün değil ama düz­gün bacak­lar için este­tik rötuş­lar yapı­la­bil­di­ği gibi kalın ayak bilek­le­ri de incel­ti­le­bi­li­yor. Pek çok konu­da este­tik cer­rah­la­rın en büyük yar­dım­cı­sı olan lazer, ayak bilek­le­ri­nin güzel görü­nü­mü­nü sağ­la­mak için de kullanılıyor.

Op. Dr. Nuri Bat­tal, vücut este­ti­ğin­de geniş bir kul­la­nım olan Lazer Lipoliz”in ayak bile­ği ope­ras­yon­la­rın­da da etki­li sonuç ver­di­ği­ni belir­ti­yor. Kalın ayak bilek­le­rin­de­ki yağ­lar Lazer Lipo­liz ile eri­ti­le­rek ayak bilek­le­ri­nin incel­me­si sağ­la­nı­yor. İnce ayak bilek­le­rin­de ise vücu­dun diğer böl­ge­le­rin­den alı­na­cak yağ hüc­re­le­ri aktarılıyor.

Diğer yön­tem­le­re göre daha kolay uygu­la­na­bi­len lazer yar­dım­lı lipo­suc­ti­on sıra­sın­da, yağ hüc­re­le­ri­nin zarı lazer ile tah­rip edi­le­rek içle­rin­de bulu­nan depo yağ­la­rın sıvı­la­şıp akma­sı sağ­la­nı­yor. Ayrı­ca sade­ce yağ hüc­re­le­ri­ni etki­le­di­ği için etraf doku­la­ra, damar ve sinir­le­re zarar ver­mi­yor. Morar­ma­nın ya hiç olma­dı­ğı ya da çok az görül­dü­ğü işlem son­ra­sı iyi­leş­me de çok hız­lı olu­yor. Op. Dr. Nuri Bat­tal, yağ erit­me ve yağ alma işle­min­de kul­la­nı­lan Lazer Lipo­liz hak­kın­da şu bil­gi­le­ri akta­rı­yor: Lazer Lipo­liz, lokal anes­te­zi ile kolay­lık­la yapı­la­bi­li­yor ve ağrı yap­ma­yan uygu­la­ma kişi­nin gün­lük haya­tı­nı faz­la etki­le­mi­yor. Lazer ile liposuction’da; yağ­lar yok olduk­tan son­ra cilt kol­la­jen­le­ri de ısı­tıl­dı­ğı için cilt ken­di­si­ni çok daha kolay topar­la­yıp, yağ­sız yeni yüze­ye kolay­lık­la adap­te olu­yor. Bu da sark­ma­la­rın önü­ne geçi­yor. Deri yüze­yin­de dal­ga­lan­ma olma­dan, iz bırak­ma­dan ve cil­di karart­ma­dan kesin sonu­ca ulaş­ma­yı sağlıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment