Laparoskopik böbrek nakli Trabzon’da başladı

Lap.Ameliyat_Samsun2GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Türkiye’de ilk ve başa­rı­lı lapa­ros­ko­pik böb­rek nak­li Ondo­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Üro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı öğre­tim üye­le­ri tara­fın­dan gerçekleştirildi.

Son dönem böb­rek yet­mez­li­ği geli­şen has­ta­lar­da ter­cih edi­len teda­vi yön­te­mi­nin böb­rek nak­li oldu­ğu­nu belir­ten Ondo­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si Böb­rek Nak­li Mer­ke­zi Sorum­lu­su Doç. Dr. Y. Kamil Yaku­poğ­lu, 1954 yılın­da Dr. Mur­ray ve arka­daş­la­rı tara­fın­dan A.B.D.’de Har­vard Üniversitesi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len ilk başa­rı­lı böb­rek nak­lin­den son­ra bu teda­vi yön­te­mi ile mil­yon­lar­ca insa­nın teda­vi edil­di­ği­ni belirtti.

Doç. Dr. Yaku­poğ­lu, Böb­rek nak­li ala­nın­da yaşa­nan geliş­me­ler çoğun­luk­la orga­nın red­di­ni önle­yi­ci ilaç teda­vi­le­ri üze­ri­ne yoğun­laş­mış, cer­ra­hi alan­da ise 1995 yılı­na kadar önem­li bir deği­şik­lik olma­dan gelin­miş­tir. 1995’de can­lı veri­ci­li böb­rek nakil­le­rin­de, karın boş­lu­ğu­na 34 adet delik­ten özel cer­ra­hi alet­ler­le giri­le­rek, böb­re­ğin kla­sik açık yön­te­me göre çok daha küçük bir kesi ile çıka­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan bir dev­rim nite­li­ğin­de lapa­ros­ko­pik donör nef­rek­to­mi’ ame­li­ya­tı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Bu ame­li­yat da kısa süre içe­ri­sin­de tüm dün­ya­da yay­gın­la­şa­rak artık günü­müz­de altın stan­dart hali­ne gel­miş ve ülke­miz­de yay­gın ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Böy­le­lik­le çok yüce bir iş yapan organ veri­ci­le­ri­nin çok daha az ağrı­lı ve koz­me­tik ola­rak çok daha küçük bir kesi ile ame­li­yat olma­la­rı sağ­lan­mış, böy­le­lik­le bağış­çı sayı­la­rı­nın art­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır” dedi.

Alı­cı ame­li­yat­la­rı­nın ise 2010 yılı­na kadar, 1954 yılın­da Dr. Murray’in tarif etti­ği şekil­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifa­de eden Doç. Dr. Yaku­poğ­lu, İlk defa 2010 yılın­da hem lapa­ros­ko­pik hem de robot yar­dım­lı lapa­ros­ko­pik yön­tem­le böb­rek nakil­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­dik­ten son­ra, yavaş yavaş dün­ya­da bel­li mer­kez­ler­den lapa­ros­ko­pik ve robo­tik böb­rek nakil­le­ri­nin sonuç­la­rı gel­me­ye baş­la­dı. Kapa­lı yön­tem­le ger­çek­leş­ti­ri­len nakil­ler­de açık yön­te­me göre ame­li­yat çok daha küçük bir kesi ile ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği için bu ame­li­yat­la­rın önem­li bir komp­li­kas­yo­nu olan yara yerin­de cer­ra­hi enfek­si­yon­lar daha nadir görü­lür. Bu da özel­lik­le aşı­rı şiş­man (obez) ve şeker (diya­be­tik) has­ta­la­rı için önem­li bir avan­taj­dır. Bu avan­taj­la­rı­nın yanın­da, çok cid­di bir lapa­ros­ko­pik ve transp­lan­tas­yon cer­ra­hi­si dene­yi­mi gerek­ti­rir. Bu neden­le sade­ce çok dene­yim­li mer­kez­ler­ce uygu­lan­ma­sı gere­kir” diye konuştu.

KADAV­RA­DAN NAKİL YAPILDI

Ülke­miz­de ilk ve başa­rı­lı lapa­ros­ko­pik böb­rek nak­li geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ondo­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si, Üro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı öğre­tim üye­le­ri Doç. Dr. Ender Özden, Doç. Dr. Y. Kamil Yaku­poğ­lu ve Prof. Dr. Şaban Sarı­ka­ya tara­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di. Bu nak­lin son­ra­sın­da aynı ekip tara­fın­dan ikin­ci lapa­ros­ko­pik böb­rek nak­li, bir buçuk yıl­dır hemo­di­ya­liz teda­vi­si altın­da­ki 35 yaşın­da Fatsa’da yaşa­yan Uğur Günen’e 3,5 saat süren başa­rı­lı bir ame­li­yat­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Trabzon’da bağış­la­nan kadav­ra donör­den elde edi­len böb­rek­ler­den biri Uğur Günen’e nakil edi­lir­ken diğe­ri ise yine aynı ekip tara­fın­dan bir baş­ka has­ta­ya kla­sik açık yön­tem­le nakil edildi.

İlgili Haberler

Leave a Comment