Kürtaj Doğum Kontrol Yöntemi Değildir”

TÜRK-Alman Jine­ko­lo­ji Eği­tim Araş­tır­ma ve Hiz­met Vak­fı (TAJEV) Baş­ka­nı Prof. Dr. Cihat Ünlü, kür­ta­jın doğum kont­rol ama­cıy­la düşü­nül­me­me­si gerek­ti­ği­ni belir­te­rek, Kür­taj, doğum kont­ro­lü ola­rak benim­se­necek bir yön­tem değil­dir. Bu amaç­la da kür­taj yapıl­ma­ma­lı­dır. Günü­müz­de ancak anne sağ­lı­ğı­nı cid­di şekil­de etki­le­yen bir takım has­ta­lık­lar, anne­nin çok cid­di kro­nik has­ta­lık­la­rı, ağır kalp has­ta­lı­ğı gibi neden­ler­le kür­taj yapı­la­bil­mek­te­dir. Bir de Down send­ro­mu ya da ben­zer cid­di kalı­tım­sal has­ta­lık­lar geçir­me­si gibi bebe­ğe ait neden­ler var. Ancak bura­da çok cid­di bir nok­ta var. Hiç­bir anne, baba ada­yı bebek­le­rin­de Down send­ro­mu veya baş­ka bir kalı­tım­sal has­ta­lık var diye kür­taj yap­tır­mak zorun­da değil” dedi.
İşin sos­yal boyu­tu­nu değer­len­dir­mek gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ünlü, şun­la­rı belirt­ti: Geç­miş­te ille­gal yol­lar­dan düşük yap­mak için uğra­şan­lar olmuş­tu. Çeşit­li ilkel yön­tem­ler­le gebe­lik­ten kur­tu­la­ma­ya çalı­şır­ken haya­tı­nı kay­be­den kadın­la­rı­mız oldu. Son yıl­lar­da bu oran çok azal­dı. Ülke­miz­de çok iyi bir aile plan­la­ma­sı eği­ti­mi ver­me­li­yiz. Aile plan­la­ma­sı demek sizin çocuk sahi­bi olma­nı­za engel ola­lım’ demek değil­dir. Aile plan­la­ma­sı her çif­tin iste­di­ği zaman iste­di­ği sayı­da çocuk sahi­bi olma­sı­na yar­dım­cı olmak­tır. Ülke­miz­de modern yön­tem­le­rin geliş­ti­ril­me­si, çift­le­re eği­tim­le­rin veril­me­si gerek­li­dir. Kür­taj hiç­bir zaman aile plan­la­ma­sı yön­tem­le­rin­den değildir.”

Kor­ku Sezar­ye­ne Yöneltiyor
Prof. Dr. Cihat Ünlü, anne aday­la­rı­nın doğu­mu bil­me­di­ği­ni, kork­tuk­la­rı için sezar­yen olmak iste­dik­le­ri­ni belir­te­rek, Biz bu kadın­la­ra eği­ti­mi verir­sek, doğum san­cı­la­rı­nın doğal bir süreç oldu­ğu­nu anla­tır, heki­me kar­şı güve­ni­ni sağ­lar­sak nor­mal doğu­ma daha sıcak baka­cak­lar” dedi.
Sezar­ye­nin bir doğum şek­li oldu­ğu­nu dile geti­ren Ünlü, şöy­le devam etti: Sezar­yen­le doğum için bebe­ğin ters gel­me­si, bebe­ğin eşi­nin doğum kana­lı­nı kapat­ma­sı, bebe­ğin anne kar­nın­da iken kalp atış­la­rı­nın bozul­ma­sı direkt sezar­yen olgu­su­dur. Ülke­miz­de de sezar­yen oran­la­rı­nın bütün dün­ya ile bir­lik­te art­tı­ğı­nı görü­yo­ruz. Dün­ya­da da böy­le bir trend var. Biz bu oran­la­rın düşü­rül­me­si ve nor­mal doğu­mun teş­vik edil­me­si yönün­de çalış­ma içerisindeyiz.”

TAJE­V­’­den Sade­ce Benim İçin” Semineri
İsm­ail Kah­ra­man Kül­tür Merkezi’nde düzen­le­nen semi­ne­re Rize Vali Veki­li Hakan Burak Uz, Rize Bele­di­ye Baş­ka­nı AK Par­ti­li Halil Bakır­cı, Recep Tay­yip Erdo­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Arif Yıl­maz, Rize İl Sağ­lık Müdü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe ve TAJEV Baş­ka­nı Prof. Dr. Cihat Ünlü ile Rize’de görev yapan hekim, ebe ve sağ­lık çalı­şan­la­rı ile Rize­li kadın­lar katıldı.
Açı­lış konuş­ma­la­rın­da söz alan Rize Bele­di­ye Baş­ka­nı Halil Bakır­cı Rize’de söz konu­su sağ­lık sorun­la­rı­nı insan­la­rın konuş­ma­ya çekin­di­ği­ni ve utan­dık­la­rı­nı belir­te­rek önce­lik­le bunun aşıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni belirt­ti. Sağ­lık Bakan­lı­ğı Kan­ser Daire Baş­ka­nı, Kadın Doğum Uzma­nı Doç Dr. Murat Gül­te­kin ise, Türkiye’de adam etki­li doğum kont­rol meto­du kul­la­nan­la­rın sayı­sı­nın %z 46, kul­lan­ma­yan­la­rın ise % 54 oldu­ğu­nu belirt­ti. Gül­te­kin, Bu % 54 kaza­ra hami­le kalı­yor. % 46 olan doğum kont­rol meto­du kul­lan­ma ora­nı­nı %100’lere çıka­ra­ca­ğız.” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment