Küresel iklim değişikliği bahar alerjilerini arttırdı

Prof. Dr. Elif Dağlı
Prof. Dr. Elif Dağlı

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Astım ve aler­jik has­ta­lık­la­rın sık­lı­ğı geç­ti­ği­miz on yıl için­de kent­sel hava kir­li­li­ği nede­niy­le artış gös­ter­di. Küre­sel iklim deği­şik­li­ği­ne bağ­lı ola­rak, hava kir­li­li­ği­nin nite­li­ği deği­şi­yor ve bu durum akci­ğer sağ­lı­ğı­nı teh­dit edi­yor. Sağ­lık Ens­ti­tü­sü Der­ne­ği Baş­ka­nı Çocuk Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Elif Dağ­lı, İkl­imde görü­len deği­şik­lik ile sıcak­lık artış­la­rı tüm can­lı tür­le­ri­ni etki­le­miş, bit­ki­ler ve polen saçı­lı­mın­da deği­şik­lik­ler olmuş­tur. Fır­tı­na­la­rın polen iliş­ki­li astım atak­la­rı­nı artır­dı­ğı sap­tan­mak­ta­dır. Hava kir­li­li­ği polen­le­rin aler­ji yap­ma özel­li­ği­ni artır­mak­ta­dır. Geliş­miş ülke­le­rin eko­no­mik ve sana­yi büyü­me­si hava kali­te­sin­de önem­li bozul­ma­la­ra yol açmış­tır” dedi.

ÖLÜM ORAN­LA­RI DA ARTTI

Hava kir­li­li­ği­nin astım alev­len­me­le­ri­ne, hava­yo­lu aşı­rı duyar­lı­lı­ğı­na, acil has­ta­ne baş­vu­ru­la­rı, has­ta­ne yatış­la­rı, ilaç kul­la­nı­mın­da artı­şa neden oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Dağ­lı, Bilim­sel araş­tır­ma­lar, hava kir­li­li­ği­nin ani artı­şı ile ölüm oran­la­rı­nın art­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Hava kir­li­li­ği­ne iklim deği­şik­li­ği sonu­cu olu­şan sera gaz­la­rın­dan kar­bon­mo­nok­sit ve ozon kat­kı­da bulun­mak­ta­dır. Hava sıcak­lı­ğın­da çok ani iniş ve çıkış­lar, fır­tı­na­lar, aşı­rı yağış­lar, sel bas­kın­la­rı aler­ji ve solu­num has­ta­lık­la­rı­nı olum­suz etki­le­mek­te­dir” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment