Kulağınıza dokunurken bir daha düşünün

Doç. Dr. Özmen Öztürk
Doç. Dr. Özmen Öztürk

KBB / AĞUS­TOS 2016

Uzman­lar kulak kiri birik­tir­me eği­li­mi olan kişi­le­rin mut­la­ka Kulak Burun Boğaz heki­mi­ne baş­vur­ma­sı gerek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Kulak Burun Boğaz Uzma­nı Doç. Dr. Özmen Öztürk, Dış kulak yolu egza­ma­sı olan has­ta­la­rın özel­lik­le suy­la temas ettik­ten son­ra kulak­la­rıy­la oyna­ma­ma­sı ve kaşı­ma­ma­sı gere­kir. Sudan çıkar çık­maz kulak­la­rı kaşı­mak, deri­ye büyük zarar verir. Kon­ta­mi­ne olan par­mak ise, has­ta­lı­ğın yayıl­ma­sı­na neden olur” dedi. 

Kulak tıkan­ma­sı neden görülür?

Dış kulak yolu­nu koru­yu­cu bir göre­vi olan kulak sal­gı­sı­nın bazı kişi­ler­de kıvam­lı olma­sı, mik­ta­rı­nın art­ma­sı veya dış kulak yolu­nun yapı­sal ola­rak dar olma­sı, kulak yolun­da tıkaç’ tar­zın­da biri­ki­me ve tıka­nık­lı­ğa neden olur. 

Dış kulak yolun­da enfek­si­yon nasıl gelişir?

Dış kulak yolu, yapı­sı iti­ba­riy­le nemi sak­la­ma­ya vücu­dun diğer yer­le­ri­ne göre daha elve­riş­li­dir. Eğer kişi sürek­li suy­la temas halin­dey­se dış kulak yolun­da biri­ken kulak kiri ve deri dökün­tü­le­ri nemi bir sün­ger gibi çeker. Nem­li ortam deri­nin koru­yu­cu asit-kal­kan taba­ka­sı­nı boza­rak dış kulak yolu deri­si­ni enfek­si­yon için uygun bir ortam hali­ne geti­rir. Ayrı­ca, su ile temas son­ra­sın­da bir sün­ger gibi şişen serü­me­nin kanal içi­ne doğ­ru itil­me­si, nem­li ve soyul­ma olan dış kulak yolu­nun par­mak­la, hav­luy­la veya kulak çubuk­la­rıy­la zede­len­me­si de enfek­si­yo­na yaka­lan­ma ihti­ma­li­ni arttırmaktadır. 

Kim­ler­de daha çok görülüyor?

Dış kulak yolu has­ta­lık­la­rı, su spor­la­rı ile ilgi­le­nen­ler­de ve yüzü­cü­ler­de sık görül­mek­te­dir. Zaten, bu has­ta­lı­ğın diğer ismi de yüzü­cü kulağı”dır. Havuz­la­rın temiz­li­ği­nin yete­rin­ce yapıl­ma­ma­sı ve kapa­si­te­nin üze­rin­de insa­nın havu­za gir­me­si, enfek­si­yon geli­şi­mi­ni kolay­laş­tı­rır. Bunun yanın­da, işit­me ciha­zı kul­la­nan kişi­ler­de, uzun süre­li anti­bi­yo­tik ve kor­ti­zon kul­la­nan has­ta­lar­da, diya­bet­li has­ta­lar­da ve vücu­dun bağı­şık­lık sis­te­mi­nin zayıf­la­dı­ğı durum­lar­da dış kulak yolu enfek­si­yon­la­rı sık­lık­la görül­mek­te­dir. Egze­ma ve der­ma­ti­tin dış kulak yolu deri­si­ni de tutu­la­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır. Bu has­ta­lar­da dış kulak yolun­da kaşın­tı olu­şur. Dış kulak yolu­nun özel­lik­le siv­ri cisim­ler­le kaşın­ma­sı ve bilinç­siz temiz­le­me hare­ket­le­ri dış kulak yolu deri­si­ne zarar verir ve enfek­si­yon­lar için uygun ortam hazırlar.

kulakTanı nasıl konur?

Baş­lan­gıç­ta sade­ce kulak kaşın­tı­sı ve kulak­ta dol­gun­luk his­si var­ken, gide­rek şid­det­le­nen bir ağrı baş­lar. Has­ta, üze­ri­ne yat­mak­la ve kulak kep­çe­si­ne dokun­mak­la şid­det­li kulak ağrı­sı­nın oluş­tu­ğu­nu belir­tir. Muaye­ne­de baş­lan­gıç­ta kulak deri­si­nin nem­li oldu­ğu görü­lür­ken, iler­le­yen saf­ha­lar­da kulak akın­tı­sı geli­şir. Dış kulak yolu deri­si baş­lan­gıç­ta kıza­rık ve ödem­li iken, iler­le­yen saf­ha­lar­da kanal tama­men kapa­nır. Dış kulak yolu enfek­si­yon­la­rı­nın tek­rar­la­ma­sı ve dış kulak yolun­da nem­li orta­mın devam etme­si, oto­mi­ko­za­ya (dış kulak yolu man­ta­rı) da yol açabilir.

Teda­vi yön­tem­le­ri nedir?

Dış kulak yolu, kulak kiri ve ilti­ha­bi kalın­tı­lar­dan temiz­len­dik­ten son­ra bak­te­ri­ler göz önü­ne alı­na­rak dış kulak yolu enfek­si­yo­nu teda­vi­si­ne baş­la­nır. Baş­lan­gıç­ta kor­ti­zon­lu ve anti­bi­yo­tik­li kulak dam­la­la­rı veya dış kulak yolu­nun asi­di­te­si­ni art­tı­ra­bi­lecek kulak dam­la­la­rı kul­la­nı­lır. Dış kulak yolu öde­mi­nin dam­la uygu­la­ma­sı­nı zor­laş­tır­dı­ğı durum­lar­da, dam­la­nın emil­me­si ve kana­lın içi­ne yön­len­di­ri­le­bil­me­si için dış kulak yolu­na fitil tam­pon yer­leş­ti­ri­le­bi­lir. Şid­det­li enfek­si­yon­lar­da veya iler­le­yen durum­lar­da ise ağız­dan anti­bi­yo­tik­le­re geçilir. 

Kulak has­ta­lık­la­rı­nı önle­mek için neler yapılmalı?

Özel­lik­le yaz mev­si­mi gel­me­den ya da tati­le çıkıl­ma­dan önce kulak kiri birik­tir­me eği­li­mi olan­la­rın Kulak Burun Boğaz heki­mi­ne baş­vur­ma­sı öne­ri­lir. Serü­men (kulak kiri) küret­le veya aspi­ra­tör kul­la­nı­la­rak temiz­le­nir. Dış kulak yolu egze­ma­sı olan has­ta­la­rın teda­vi­le­ri­nin düzen­len­me­si gerek­mek­te­dir. Has­ta­nın özel­lik­le suy­la temas son­ra­sı kula­ğıy­la oyna­ma­ma­sı ve kula­ğı­nı kaşı­ma­ma­sı lazım­dır. Kulak kaşı­mak deri­ye zarar vere­bi­lir. Kon­ta­mi­ne olan par­mak, has­ta­lı­ğın daha da yayıl­ma­sı­na neden ola­bi­lir. Enfek­si­yo­nun tek­rar­la­ma­sı­nı önle­mek için has­ta­ya kulak kana­lı­nı kuru tut­ma­sı öne­ri­lir. Eğer dış kulak yolu enfek­si­yo­nu çok sık olu­yor­sa, vaze­lin­li pamuk veya sili­kon­lu tıkaç­la kula­ğın sudan korun­ma­sı sağ­la­nır. Egze­ma­sı olan has­ta­la­rın ise saç ve vücut temiz­li­ği için asi­dik pH’da sabun kul­lan­ma­la­rı uygun­dur. Ase­tik asit ağır­lık­lı koru­yu­cu kulak dam­la­la­rı da ara­lık­lı ola­rak kullanılabilir. 

İlgili Haberler

Leave a Comment