Kronik migrene yeni tedavi yolda

SEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Novar­tis, kro­nik mig­re­nin önlen­me­si­ne iliş­kin faz II çalış­ma­sı­nın sonuç­la­rı­nı açık­la­dı. Çalış­ma sonuç­la­rı­na göre has­ta­la­rın aylık mig­ren­li gün sayı­sı önem­li ölçü­de aza­lı­yor. Novartis’in kro­nik mig­ren teda­vi­si için Amgen işbir­li­ğin­de geliş­tir­di­ği yeni ila­cın kli­nik araş­tır­ma sonuç­la­rı, teda­vi­ye yöne­lik pozi­tif bul­gu­lar orta­ya koy­du. Araş­tır­ma sonuç­la­rı­na göre, teda­vi gören has­ta­la­rın aylık mig­ren­li gün sayı­la­rın­da önem­li ölçü­de azal­ma oluyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment