Krallıkla yönetilen İngiliz Topluluğu ülkesi: TONGO

Layout 1ARA­LIK 2015

Aynı zaman­da İng­il­iz Mil­let­ler Topluluğu’nun bir üye­si olan Ton­ga Kral­lı­ğı, Pasi­fik Okyanusu’nun güne­yin­de bulu­nan ve 102 bin nüfu­sa sahip bir ada ülkedir. 

169 ada ve mer­can ada­sı­na sahip olan ve sade­ce 36 tane­sin­de nüfus bulu­nan Tonga’nın kişi başı mil­li geli­ri 8.000 ABD dolarıdır. 

4 Hazi­ran 1970 yılı­na kadar dışiş­le­ri ve aske­ri anlam­da Bir­le­şik Krallık’a bağ­lı, içiş­le­rin­de bağım­sız bir ülke olan Ton­ga, bu tarih­te tam bağım­sız­lı­ğı­nı kazandı.

Kral VI. Tupou tara­fın­dan yöne­ti­len Tonga’nın res­mi dili Ton­ga­ca ve İngilizce’dir.

Balık­çı­lı­ğın önem­li bir yer tut­tu­ğu ülke­nin ara­zi kul­la­nı­mı şöyledir: 

Tarı­ma uygun top­rak­lar: %24, daimi ekin­ler: %43, otlak­lar: %6, orman­lık ara­zi: %11, diğer: %16.

tonga-05

Ülke­de, sik­lon­lar dep­rem­ler vol­ka­nik etkin­lik­ler hüküm sür­mek­te­dir. Yüzöl­çü­mü 748 km2 olan ülke­de hal­kın büyük bir kıs­mı Hıristiyandır.

tonga-06

İlgili Haberler

Leave a Comment