Kozmetik meme kanserine neden oluyor

Meme kan­se­ri görül­me yaşı git­tik­çe küçü­lü­yor. Bu yüz­den uzman­lar kli­nik meme muaye­ne­le­ri­nin baş­lan­gıç yaşı­nın 30 olma­sı­nı öne­ri­yor. Bazı araş­tır­ma­la­rın, koz­me­tik ürün­ler­de bulu­nan kim­ya­sal­la­rın kan­ser geli­şi­mi­ni tetik­le­ye­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti­ği­ni söy­le­yen Meme Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Lev­hi Akın Meme kan­se­rin­de erken tanı ancak düzen­li kont­rol ile mümkün.

Ayrı­ca dün­ya­da ve ülke­miz­de mil­yon­lar­ca kadı­nın kul­lan­dı­ğı bazı koz­me­tik ürün­le­rin için­de yer alan kim­ya­sal­lar, vücut­ta öst­ro­jen ve diğer hor­mon­la­rı engel­le­ye­rek ya da onla­rı tak­lit ede­rek hor­mo­nal den­ge­yi boza­bi­lir. Bu yüz­den koz­me­tik ürün­ler­le mesa­fe­li bir iliş­ki kur­mak çok önem­li” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment