Kovid-19 Böbrek Nakli Akademisini Durduramadı!

Pan­de­mi Süre­ci, Böb­rek Nak­li Aka­de­mi­si­ni Online’a taşıdı!

Has­ta­lar, has­ta yakın­la­rı ile sağ­lık çalı­şan­la­rı­na yöne­lik eği­tim­le­ri­ni diji­ta­le taşı­yan ve Türkiye’deki tüm has­ta­la­ra ulaş­ma­ya hazır­la­nan Böb­rek Nak­li Aka­de­mi­si, üç dil­de eği­tim prog­ram­la­rı yapa­rak tüm dün­ya­ya hiz­met ver­me­yi hedef­le­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Aka­de­mi, 39 Kasım Organ Bağı­şı Haftası’nda web plat­for­mu­nu tanı­tır­ken Haya­ta İz Bırak” kam­pan­ya­sı ile her­ke­si organ bağı­şı­na des­tek olma­ya çağırdı.

Böb­rek nak­li olma­yı bek­le­yen ve nakil olan has­ta­la­ra, has­ta yakın­la­rı­na, diya­liz üni­te­le­rin­de görev­li sağ­lık çalı­şan­la­rı­na, nakil önce­si ve son­ra­sı süreç­le­rin başa­rı­sı­nı art­tır­mak için eği­tim ver­me­yi amaç­la­yan Böb­rek Nak­li Aka­de­mi­si, eği­tim­le­ri­ni onli­ne plat­form­la­ra taşı­dı. Aka­de­mi, onli­ne eği­tim­le­ri yürüt­mek için kuru­lan bobreknakliakademisi.org site­sin­de, Astel­las İlaç Türkiye’nin koşul­suz kat­kı­la­rıy­la Organ Bağı­şı Haf­ta­sı için Haya­ta İz Bırak” isim­li bir kam­pan­ya baş­lat­tı. Özge Özpi­rinç­ci, Ber­rak Tüzü­na­taç, Can Yıl­maz, Pas­cal Nouma, Anıl İlt­er, Selin Şeker­ci, Başak Gümül­ci­ne­li­oğ­lu, Nil­pe­ri Şahin­ka­ya gibi ünlü isim­le­rin de des­tek ver­di­ği kam­pan­ya, sos­yal med­ya­da olduk­ça ses getir­di. Böb­rek Nak­li Aka­de­mi­si Baş­ka­nı, Gazi­an­tep Tıp Fakül­te­si Genel Cer­ra­hi Uzma­nı Prof. Dr. Sacid Çoban, onli­ne aka­de­mi eği­tim­le­ri­ni, World Aca­demy ola­rak geliş­tir­me­yi ve ders müf­re­dat­la­rı­nı üç dil­de pay­la­şa­rak tüm dün­ya­ya hiz­met ver­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı bildirdi.

Böb­rek nakil­le­rin­de can­lı veri­ci ora­nı; %80

Prof. Dr. Sacid Çoban, nak­le­di­len orga­nı­nın iyi korun­ma­ma­sı sonu­cun­da has­ta­la­rın tek­rar diya­liz ve nakil bek­le­me süreç­le­ri­ne dön­mek duru­mun­da kala­bil­dik­le­ri­ni belir­te­rek Böb­rek Nak­li Aka­de­mi­si, bu sorun­la­rın önü­ne geçe­bil­mek ve ken­di ülke ger­çek­le­ri­mi­zi tes­pit ede­rek greft yaşam süre­si­ni uza­ta­bil­mek, çözüm­ler üre­tip uygu­la­mak için kurul­du. Ama­cı­mız üç dil­de eği­tim­ler vere­rek tüm dün­ya has­ta­la­rı­na hiz­met ver­mek­tir.” dedi.

Günü­müz­de organ nakil­le­rin­de en büyük güç­lü­ğün, yeter­li organ bağı­şı­nın olma­ma­sı ve organ temi­nin­de­ki zor­luk­lar­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. Çoban söz­le­ri­ne, 2019 yılı için­de yapı­lan böb­rek nakil­le­ri­nin veri­ci kay­na­ğı­na göre dağı­lı­mın­da can­lı veri­ci ora­nı­nın %80, kadav­ra veri­ci ora­nı­nın %20 oldu­ğu görü­lü­yor. Kovid-19 sal­gı­nı önce­si­ni kap­sa­yan 20192020 döne­min­de, Gazi­an­tep Üni­ver­si­te­sin­de bir yıl­da top­lam 95 böb­rek nak­li yapıl­dı ve bunun 19’u (%20) kadav­ra­dan nakil­ler­di. Batı ülke­le­rin­de ise bu oran­la­rın tam ter­si görü­lü­yor. Türkiye’de de organ bağı­şı ve kadav­ra­dan nakil­le­ri artır­mak için çalı­şı­yo­ruz.” diye­rek devam etti.

Aka­de­mi­yi üç fark­lı biri­me ayırdık

Böb­rek Nak­li Aka­de­mi­si­nin, üç fark­lı biri­me ayrıl­dı­ğı­nı anla­tan Prof. Dr. Sacid Çoban, Medi­kal, cer­ra­hi ve psi­ko­sos­yal olmak üze­re üç biri­mi­miz var. Medi­kal birim ola­rak böb­rek has­ta­la­rı­nı her aşa­ma­da biz görü­yor, has­ta­ya diya­liz seçe­nek­le­ri­ni ve nakil seçe­ne­ği­ni sunu­yo­ruz. Cer­ra­hi biri­mi­miz­de, has­ta­la­ra ame­li­yat önce­si han­gi tet­kik­le­ri ve görün­tü­le­me yön­tem­le­ri­ni iste­di­ği­mi­zi anla­ta­rak bun­la­rın yapıl­ma amaç­la­rı ile ilgi­li has­ta­la­rı ayrın­tı­lı şekil­de bil­gi­len­di­ri­yo­ruz. Aynı zaman­da has­ta­la­ra yapı­la­cak cer­ra­hi işlem­ler­le ilgi­li bil­gi­ler vere­rek kadav­ra­dan nakil ve can­lı nakil ara­sın­da­ki fark­la­rı anla­tı­yo­ruz.” dedi. Prof. Dr. Çoban psi­ko­sos­yal birim ile ilgi­li ola­rak ise, ayrı ayrı branş­lar­dan hoca­lar ile has­ta­la­ra, aile, iş ve sos­yal çev­re uyum­la­rı konu­la­rın­da des­tek olmak ve ümit ver­mek için çalış­ma­lar yapıl­dı­ğı­nı belirt­ti. Prof. Dr. Çoban ayrı­ca has­ta­la­ra gerek­li eği­tim­le­rin veril­me­si saye­sin­de nakil son­ra­sı takı­lan böb­re­ğin yaşam süre­si­nin çok daha uzun yıl­lar olma­sı­nı ve has­ta­la­rın sos­yal yaşam­la­rın­da daha katı­lım­cı ve mut­lu olma­la­rı­nı hedef­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ekledi.

Haya­ta İz Bırak!

Böb­rek Nak­li Aka­de­mi­si, Organ Bağı­şı Haftası’na özel hazır­la­dı­ğı kam­pan­ya ile organ bağı­şı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti. bobreknakliakademisi.org web site­sin­de yer alan Haya­ta İz Bırak” sek­me­si üze­rin­den des­tek olu­na­bi­len kam­pan­ya­ya ünlü isim­ler de sos­yal med­ya­da yap­tık­la­rı pay­la­şım­lar­la katıldı.

Aka­de­mi­nin sos­yal med­ya hesapları;

Face­bo­ok / Böb­rek Nak­li Akademisi

Twit­ter / Bobrekakademisi

Ins­tag­ram / bobrekakademisi

Youtu­be / Böb­rek Nak­li Akademisi

Böb­rek Nak­li Aka­de­mi­si Hakkında:

Gazi­an­tep Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de, nakil son­ra­sı dönem­de greft yaşam süre­si­ni uzat­mak için has­ta­la­ra, has­ta yakın­la­rı­na ve sağ­lık çalı­şan­la­rı­na eği­tim ver­mek ama­cıy­la kurul­muş­tur. Tüm nakil has­ta­la­rı­nın ortak soru­nu ola­rak görü­len bu prob­lem­le­rin önü­ne geçe­bil­mek için böb­rek nak­li aka­de­mi­si saye­sin­de özel­lik­le onli­ne ola­rak Türkiye’deki böb­rek nakil has­ta­la­rın­dan baş­la­na­rak diğer ülke­ler­de­ki böb­rek nakil has­ta­la­rı­na da ula­şıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.  https://www.bobreknakliakademisi.org/

Böb­rek Nak­li ve Has­ta­lık­la­rı Der­ne­ği Hakkında;

2019 yılın­da, böb­rek nak­li ve has­ta­lık­la­rı ala­nın­da bilim­sel araş­tır­ma­lar yap­mak, has­ta fay­da­sı­na faali­yet­ler düzen­le­mek ve organ bağı­şı­nın çoğal­ma­sı­na yöne­lik faali­yet­ler­de bulun­mak ama­cıy­la Gazi­an­tep mer­kez­li ola­rak kurul­muş­tur.  http://www.bobreknaklider.org/index.php

Astel­las Hakkında;

Astel­las İlaç, ino­va­tif bili­mi has­ta­lar için değe­re dönüş­tür­mek ama­cıy­la sağ­lık­ta deği­şi­mi­nin ön saf­la­rın­da yer alan küre­sel bir ilaç şir­ke­ti­dir. Astel­las, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923 yılın­da kuru­lan Yama­no­uc­hi şir­ket­le­ri­nin 2005 yılın­da bir­leş­me­siy­le kurul­muş­tur. Şir­ke­tin genel mer­ke­zi Japon­ya­’­da­dır ve dün­ya çapın­da 70’den faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Astel­las Türkiye’de, faali­ye­te baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Dün­ya gene­lin­de 16.000’den faz­la çalı­şa­nı olan Astel­las, Tür­ki­ye­’­de Onko­lo­ji, İmm­ün­ol­oji, Üro­lo­ji ve Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Astel­las, Tür­ki­ye­’­de­ki has­ta­la­rın bu teda­vi alan­la­rın­da yer alan tüm mev­cut ve ino­va­tif ürün­le­re eri­şim s ağla­ma­la­rı­nı amaç­la­mak­ta­dır.  http://www.astellas.com.tr/

 

İlgili Haberler