Kötü beslenme saçları döküyor

Dr. Figen Akın

Dr. Figen Akın

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Ana­do­lu Sağ­lık Merkezi’nden Deri Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Figen Akın, kadın­lar­da saç dökül­me­le­ri­nin neden­le­riy­le ilgi­li bil­gi ver­di. Dr. Akın Kadın­lar­da­ki en sık saç dökül­me neden­le­ri ane­mi, diya­bet, kim­ya­sal mad­de­ler, hız­lı ve sıkı diyet­ler, bes­len­me bozuk­luk­la­rı ve psi­ko­lo­jik stres­tir. Saç dökül­me­si­ni önle­mek için önce­lik­le alt­ta yatan has­ta­lık­lar teda­vi edil­me­li­dir” dedi. 

Kadın­lar­da; yay­gın saç dökül­me­si (Telo­jen eff­li­vi­um) ve erkek tipi saç dökül­me­si and­ra­je­nik tip (Erkek tipi kel­lik) ola­rak adlan­dı­rı­lan iki tip saç dökül­me­si görül­dü­ğü­nü belir­ten Dr. Figen Akın, Saç­lı deri­de top­lam 100.000 kıl fol­li­kü­li bulun­mak­ta­dır. Kıl fol­li­kü­li­nin taba­nın­da esas ola­rak kılın büyü­me­si­ni sağ­la­yan kök hüc­re­ler bulun­mak­ta­dır. Kıl büyü­me­si ana­jen (Büyü­me fazı), telo­jen (Din­len­me fazı) ve kata­jen (Dökül­me fazı) olmak üze­re 3 evre­den oluş­mak­ta­dır. Kıl, gün­de 0,35mm uzar. Bu büyü­me hızı kılın bulun­du­ğu böl­ge­ye, kişi­nin yaşı­na ve cin­si­ye­te göre deği­şik­lik gös­te­rir. Gün­de 50100 adet kılın dökül­me­si nor­mal­dir. Bu dökül­me nor­mal ola­rak ban­yo, saç tara­ma ve tıraş son­ra­sın­da görü­lür. Erkek tipi saç dökül­me­sin­de, özel­lik­le saç üst kısım­la­rın­da sey­rel­me ve bu böl­ge saç­la­rın­da incel­me ger­çek­le­şir. Erkek tipi saç dökül­me­si genel­lik­le over (Yumur­ta­lık) kist­le­ri, hor­mo­nal bozuk­luk­lar ve böb­rek üstü bezi büyü­me­le­ri sonu­cu olu­şur” diye konuş­tu buy zith­ro­max onli­ne.

SON­BA­HAR­DA NEDEN ARTIYOR?

Son­ba­har­da saç dökül­me­si­nin diğer mev­sim­le­re göre daha faz­la oldu­ğu­nun altı­nı çizen Akın, bunun nede­ni­ni şöy­le açık­la­dı: Bunun nede­ni bu mev­sim­de seb­ze ve mey­ve­nin az olma­sı nede­niy­le vita­min alı­mı­nın azal­ma­sı­dır. Ayrı­ca hava­la­rın soğu­ma­ya baş­la­ma­sıy­la saçı bes­leyn kısım olan ve saç soğa­nı ola­rak adlan­dı­rı­lan böl­ge­de­ki kan­lan­ma­nın azal­ma­sı ile bir­lik­te soğan kıs­mı­nın boyut­la­rın­da küçül­me­ye neden olur. Bu da saç­ta dökül­me­ye neden olur. Fakat bir süre son­ra bu dökül­me ken­di­li­ğin­den geçer.”

Saç dökül­me­si­nin en önem­li neden­le­rin­den biri­nin de den­ge­siz bes­len­me oldu­ğu­nun altı­nı çizen Dr. Akın Sağ­lık­lı saç­lar için önce­lik­le yeter­li pro­te­in, çin­ko (Özel­lik­le yumur­ta, deniz ürün­le­ri, fasul­ye, ceviz ve süt­te bulu­nur), B12 vita­mi­ni (Kara­ci­ğer, börek gibi saka­tat­lar, deniz ürün­le­ri ve süt­te bulu­nur), folik asid (Yeşil yap­rak­lı seb­ze­ler, mısır ve mer­ci­mek­te bulu­nur), bakır (Laha­na, kar­na­ba­har ve diğer yeşil yap­rak­lı seb­ze­ler­de bulu­nur) ve selen­yum (Deniz ürün­le­ri, soğan, sarım­sak gibi yiye­cek­ler­de bulu­nur) gibi vita­min ve mine­ral­le­rin yeter­li düzey­de alın­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir” tav­si­ye­le­rin­de bulundu.

Saç­la­rı kısa kes­tir­mek­le saç­la­rın gür­leş­me­si ara­sın­da direkt bir bağ­lan­tı olma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Akın Sade­ce saç­la­rın uza­ma­sı ile saç tel­le­ri daha kırıl­gan bir hale gelir. Saç bu kırıl­ma­la­rın temiz­len­me­si ile daha kolay uzar ve daha can­lı hale gele­bi­lir” açık­la­ma­sın­da bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment