Körlüğe neden olabilen konjonktivitin tedavisi için önce kaynağı bulunmalı

Tel_Kaplan-11
Op. Dr. Ayşe Tel Kaplan

KON­JONK­Tİ­V­İT / MAYIS 2016

Göz küre­si­nin dışı­nı ve göz kapak­la­rı­nın iç kıs­mı­nı kap­la­yan kon­juk­ti­va ola­rak adlan­dı­rı­lan yapı­da mey­da­na gelen aler­jik köken­li ilti­ha­bi bir has­ta­lık olan kon­jonk­ti­vit hak­kın­da Medi­ca­na Sivas Has­ta­ne­si Göz Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Op.Dr. Ayşe Tel Kap­lan, Mev­sim­sel veya yıl boyu devam eden kon­jonk­ti­vit gün­lük haya­tı zor­laş­tır­dı­ğı gibi yaşam kali­te­si­ni de düşü­rü­yor” diyor.

Göz enfek­si­yo­nu­nun yüz­de %70’inin bak­te­ri, %25’inin virüs kay­nak­lı oldu­ğu­nu ifa­de eden Op. Dr. Ayşe Tel Kap­lan güneş ışı­ğın­dan kay­nak­la­nan göz kuru­lu­ğu, göze kim­ya­sal mad­de sıç­ra­ma­sı, aler­jik reak­si­yon, toz, kıl, kumun göze temas etme­si, siga­ra duma­nı­nın kon­jonk­ti­vi­te yol aça­bi­le­ce­ği­ni belirt­ti. Kon­jonk­ti­vi­tin bir bak­te­ri veya virüs­ten kay­nak­la­na­bi­le­ce­ği gibi aler­jik reak­si­yon veya yeni doğan­lar­da göz­ya­şı kana­lı­nın tam ola­rak açıl­ma­ma­sı sebe­biy­le de olu­şa­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Op. Dr. Ayşe Tel Kap­lan, bahar nez­le­si ola­rak bili­nen ver­nal kon­jonk­ti­vit ve ato­pik kera­to­kon­junk­ti­vi­tin has­ta­nın gör­me­si­ni ve göz küre­si­nin ön yapı­sı­nı boza­bi­le­ce­ği­nin altı­nı çizdi.

konjonktivit-nedirÇEŞİ­TLİ FAK­TÖR­LER TETİKLİYOR

Op. Dr. Kap­lan, bahar ayla­rın­da etraf­ta uçu­şan polen­le­rin, sıcak hava­lar­da serin­le­mek için tüke­ti­len içe­cek­le­rin için­de­ki boya­lı mad­de­le­rin, koru­yu­cu mad­de içe­ren kon­ser­ve, sosis, salam, ket­çap, yumur­ta, çiko­la­ta, çilek, kabuk­lu deniz ürün­le­ri­nin kon­jonk­ti­vi­te sebep ola­bi­le­ce­ği­ni belir­te­rek, aler­jik bün­ye­ye sahip kişi­le­re uya­rı­da bulundu.

Özel­lik­le polen ve bahar mev­si­mi­nin getir­di­ği diğer fak­tör­ler­den kay­nak­la­nan aler­jik kon­jonk­ti­vi­tin iki taraf­lı göz yaşar­ma­sı, göz­de kaşın­tı, yan­ma his­si, kıza­rık­lık gibi şika­yet­ler­le ken­di­ni his­set­tir­di­ği­ni ifa­de eden Kap­lan, burun akın­tı­sı, hap­şır­ma, burun­da tıka­nık­lık bul­gu­la­rı­nın da şika­yet­le­re eşlik ede­bi­le­ce­ği bil­gi­si­ni ver­di. Göz sağ­lı­ğı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­yan Kap­lan, bu tip şika­yet­le­rin hafi­fe alın­ma­ma­sı ve uzman heki­me baş­vu­rul­ma­sı gerek­ti­ği konu­sun­da uyardı.

konjonktivit-1-11TEDA­Vİ İÇİN KAY­NA­ĞI­NI BUL­MAK ŞART

Op. Dr. Ayşe Tel Kap­lan, aler­jik göz rahat­sız­lık­la­rı teda­vi­si için muhak­kak muaye­ne ve labo­ra­tu­ar ince­le­me­le­ri yapıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni ve kay­na­ğın iyi belir­len­me­si­nin teda­vi­de başa­rı için şart oldu­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ayrı­ca aler­ji­ye sebep olan mad­de­nin tes­pi­ti son­ra­sın­da bu mad­de­den uzak durul­ma­sı­nı tav­si­ye eden Kap­lan, Göz­de­ki şika­yet­le­rin gide­ril­me­si için soğuk uygu­la­ma, suni göz yaşı ilaç­la­rı kul­la­nı­la­bi­lir. Teda­vi esna­sın­da anti­his­ta­mi­nik, damar­la­rı büzen, ilti­hap gide­ri­ci, kor­ti­zon­lu ilaç­la­ra ihti­yaç duyu­lur” dedi. Kap­lan ayrı­ca, aler­jik kon­jonk­ti­vit şika­ye­ti olan­la­rın sık sık göz­le­ri­ni kaşı­ma­sın­dan dola­yı kor­nea incel­me­si yaşa­ya­bi­le­ce­ği­ni ve teda­vi edil­mez­se bu duru­mun kalı­cı gör­me kusur­la­rı ile sonuç­la­na­bi­le­ce­ği konu­sun­da uyardı.

İlgili Haberler

Leave a Comment