Kordon Kanı’nda Avrupa standartları

famicord_yasam_bankasiHAZİ­R­AN 2016

Türkiye’de ilk kuru­lan kor­don ban­ka­sı Yaşam Kor­don Kanı Ban­ka­sı, çatı­sı altın­da bulun­du­ğu Polon­ya mer­kez­li Fami­Cord Gro­up ile kor­don kanı ve doku­su ala­nın­da Avru­pa stan­dart­la­rı­nı Türkiye’ye de taşıdı.

20 ülke­de faali­yet gös­te­ren FamiCord’un Avrupa’nın 2’nci büyük kor­don kanı ban­ka­sı oldu­ğu­na dik­kat çeken Yaşam Kor­don Kanı Ban­ka­sı yet­ki­li­le­ri, Kor­don kanı günü­müz has­ta­lık­la­rı löse­mi, alz­he­mi­er, par­kin­son baş­ta olmak üze­re 80’den faz­la has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lı­yor. Fami­Cord Gro­up tara­fın­dan 300 bin­den faz­la kor­don kanı sak­la­nı­yor. Fami­Cord Gro­up, Yaşam Kor­don Kanı Bankası’yla yap­tı­ğı işbir­li­ğiy­le Avru­pa stan­dart­la­rı­nı Türkiye’ye de taşı­mış durum­da” açık­la­ma­sı­nı yaptı.

İlgili Haberler

Leave a Comment