Kordon kanı otizme ve serebral palsiye de umut oluyor

Belly GorseliSEK­TÖR / EYLÜL 2016

Son yıl­lar­da kamu­oyun­da­ki far­kın­da­lı­ğı artan göbek kor­do­nu kay­nak­lı kök hüc­re teda­vi­le­ri 1 yaşın­dan 70 yaşı­na kadar yüz­ler­ce has­ta­ya hayat verdi. 

Kor­don kanı kök hüc­re nak­li iyi bili­nen löse­mi ve tala­se­mi gibi kan has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi­sin­de yıl­lar­dır kul­la­nıl­mak­la bir­lik­te, gün­cel çalış­ma­lar­la kanıt­la­nan boyut­ta otizm­den sereb­ral pal­si­ye kadar fark­lı has­ta­lık­lar­da da yüz­ler­ce has­ta­nın umu­du hali­ne gel­di. Avrupa’nın kor­don kanı ve kor­don doku­su kök hüc­re ban­ka­cı­lı­ğı ala­nın­da en büyük grup­la­rın­dan biri olan Fami­Cord, sade­ce bu yılın ilk yarı­sın­da ALS, otizm, sereb­ral pal­si ve spi­nal kord yara­lan­ma­sı gibi has­ta­lık­lar­da 111 başa­rı­lı kök hüc­re nak­li ger­çek­leş­ti­re­rek teda­vi imkâ­nı sağ­la­dı. Özel­lik­le kor­don kanı ve kor­don doku­su kay­nak­lı kök hüc­re teda­vi­si ala­nın­da öncü çalış­ma­lar yapan Fami­Cord Gro­up ola­rak üni­ver­si­te ve has­ta­ne­ler­le bir­lik­te bir­çok kli­nik çalış­ma­yı bera­ber­ce yürü­tü­yor ve bu alan­da ihti­ya­cı olan her­ke­se teda­vi ola­na­ğı sunuyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment