Kordon kanı ihtiyacı giderek artıyor

LIFE-GENDERSEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Yaşam Ban­ka­sı-Fami­Cord Group’un davet­li­si ola­rak konu­şan Prof. Dr. Ati­la Tan­ye­li, dün­ya­da 1988’de ilk kez gün­de­me gelen kor­don kanı ve kök hüc­re teda­vi­si­nin Türkiye’de de yay­gın­laş­ma­ya baş­la­dı­ğı­na ama yeter­li sevi­ye­de olma­dı­ğı­na dik­kat çeke­rek, Has­ta­lık­lar çeşit­len­dik­çe kor­don kanı ile uygu­la­nan kök hüc­re teda­vi­si­nin çözüm alter­na­tif­le­ri sun­du­ğu artık tüm dün­ya tara­fın­dan kabul edi­len bir ger­çek. Kök hüc­re nak­li yapı­lan has­ta­lık­la­rın sayı­sı her geçen yıl art­mak­ta­dır. Bu neden­le gele­cek­te kök hüc­re teda­vi­le­ri­ne daha faz­la ihti­yaç duyu­la­cak­tır. Bebek­ler doğ­du­ğun­da kor­don kan­la­rı­nın top­lan­ma­sı­nı bugün daha çok tav­si­ye etmek­te­yiz” dedi. 

Tan­ye­li, 2000’li yıl­la­rın başın­da 40’a yakın has­ta­lık­ta kök hüc­re nak­li yapı­lır­ken günü­müz­de 80’den faz­la has­ta­lı­ğa kök hüc­re teda­vi­si­nin uygu­lan­dı­ğı­nı belir­te­rek, Gele­cek­te sereb­ral palsy ve kas has­ta­lık­la­rı ve doğum trav­ma­sı­na bağ­lı geli­şen beyin hasar­la­rı­nın teda­vi­sin­de kor­don kanı ve hat­ta kor­don doku­su kay­nak­lı mezen­ki­mal kök hüc­re kul­la­nı­mı daha da önem kaza­na­cak” değer­len­dir­me­sin­de bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment