Kordon kanı 80’e yakın hastalıkta tedavi sağlıyor

eda_gulmez_ozkan
Op.Dr. Eda Gul­mez ÖZKAN

Kor­don kanı ile gele­cek­te olu­şa­bi­lecek has­ta­lık­la­rın yanı sıra baş­ka­la­rı­nın rahat­sız­lık­la­rı­na da çözüm sağ­la­mak müm­kün. Medi­cal Park Uşak Has­ta­ne­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Op. Dr. Eda Gül­mez Özkan, 80’e yakın has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan kor­don kanı hak­kın­da bilin­me­si gere­ken­le­ri anlattı.

Kor­don kanı­nı don­du­rup sak­la­ma­nın bir­çok ama­cı bulu­nu­yor. İlk ola­rak bebek iler­de kök hüc­re teda­vi­si gerek­ti­recek organ doku hasa­rı veya organ çalış­ma­ma­sı gibi bir durum­la kar­şı­laş­tı­ğın­da, doku uyu­mu olan veri­ci ara­ma­sı­na gerek kal­mı­yor. Ken­di­ne ait sağ­lık­lı bebek­lik çağı kök hüc­re­le­riy­le teda­vi edi­le­bi­li­yor. Kişi­nin ken­di hüc­re ve doku­la­rı ile uyum soru­nu olma­ya­ca­ğın­dan, bu çok önem­li bir avan­taj sayı­lı­yor. Öte yan­dan bebe­ğin kar­deş­le­rin­de ya da yakın akra­ba­la­rın­da çıka­bi­lecek has­ta­lık­la­rın teda­vi­si de bu kor­don kanı ile mümkün.

HAS­TA­LA­RIN YÜZ­DE 70’İNE UYGUN İLİK BULUNAMIYOR

Kemik ili­ğin­den kök hüc­re ayık­la­ma yön­te­mi, kan has­ta­lık­la­rın­da ve bazı kan­ser tür­le­rin­de sağ­lık­lı kan mik­ta­rı­nı yük­selt­mek için yoğun ola­rak kul­la­nı­lı­yor. Ancak, has­ta­la­rın yüz­de 70’ine uygun kemik ili­ği bulu­na­mı­yor. Oysa göbek kor­do­nun­da­ki kan­dan elde edi­len kök hüc­re­ler, eğer sak­lan­mış­sa uyum prob­le­mi büyük oran­da orta­dan kal­kı­yor. Günü­müz­de bu yeni yön­tem­den şim­di­lik 80 civa­rın­da has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de faydalanılıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment