Kontakt Lensler Biotrue ile Koruma Atında

Bausch + Lomb, lens kul­la­nı­cı­la­rı­nın haya­tı­nı kolay­laş­tı­ra­cak bir ürün sunu­yor. Biot­rue™ kon­takt lens solüs­yo­nu, lens bakı­mı­na fark­lı bir bakış açı­sı geti­ri­yor. Gözün biyo­lo­jik yapı­sı göz önün­de bulun­du­ru­la­rak geliş­ti­ri­len Biot­rue™, kul­la­nı­cı­la­rı­na mükem­mel bir dezen­fek­si­yon sağ­lı­yor. Ayrı­ca ürün, gözün gün boyun­ca temiz ve nem­li kal­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Sağ­lık­lı göz­ya­şıy­la aynı PH’ı taşı­yan Biot­rue™, kon­takt len­sin göze daha kolay takıl­ma­sı­nı sağ­lar­ken, mik­rop ve bak­te­ri­le­re kar­şı gözü koruyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment