Kolon Kanserine Karşı 1344 Basamak

2. Kolon Kan­se­ri Bilinç­len­dir­me Koşusu,“Kolon kan­se­ri­ne kar­şı hare­ke­te geçin!” slo­ga­nıy­la Sapphire’de ger­çek­leş­ti­ril­di. Kolon kan­se­ri hak­kın­da top­lu­mu bilinç­len­dir­mek ama­cıy­la, Türk Kolon ve Rek­tum Cer­ra­hi­si Der­ne­ği ve Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği önder­li­ğin­de, Merck Sero­no İlaç desteğiyle“Kolon Kan­se­ri­ne Kar­şı Hare­ke­te Geçin” Bilinç­len­dir­me Koşu­su düzen­len­di. Bu yıl 2. kez düzen­le­nen Kolon Kan­se­ri Bilinç­len­dir­me Koşu­su ile düzen­li sağ­lık tara­ma­la­rı ve erken teş­his­le kolon kan­se­ri­nin teda­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu vur­gu­lan­dı. Eski Mil­li Bas­ket­bol­cu İbr­ah­im Kutluay’ın star­tıy­la baş­la­yan koşu­nun birin­ci­si 12 daki­ka 54 sani­ye ile üni­ver­si­te öğren­ci­si Coş­ku Mut­lu oldu. Mut­lu, New York’ta düzen­le­nen gele­nek­sel Empi­re Sta­te koşu­su­na katıl­ma hak­kı kazan­dı. Kolon kan­se­ri has­ta­lı­ğıy­la müca­de­le etmiş ve gönül­lü kişi­ler, İst­anb­ul Sapp­hi­re bina­sın­da 236 met­re, 56 kat ve 1344 basa­mak çıka­rak, kolon kan­se­ri­nin egzer­siz ve sağ­lık­lı bes­len­me ile de önle­ne­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu­na dik­kat çektiler.
Eski mil­li bas­ket­bol­cu İbr­ah­im Kutluay’ın da katıl­dı­ğı tır­ma­nış sonun­da, kadın­lar ve erkek­ler kate­go­ri­sin­de dere­ce yapan­lar ile en hız­lı süre­de tır­ma­nı­şı ger­çek­leş­ti­ren katı­lım­cı­la­ra ödül­le­ri verildi.
Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Şuayib Yal­çın, kolon kan­se­ri­nin erken tanı ve doğ­ru teda­vi ile önle­ne­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu­nu vur­gu­la­dı. Has­ta­lı­ğa yaka­lan­mış kişi­ler için her şeyin sonu gel­miş değil­dir” diyen Yal­çın, kolon kan­se­ri teda­vi­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len son geliş­me­ler ile has­ta­lı­ğın aynı zaman­da teda­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık oldu­ğu­nu söyledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment