Kolesterol tedavisi ömür boyu sürer”

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Kalp ilaç­la­rı­nın ömür boyu kul­la­nıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni belir­ten Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Adnan Aba­cı, koro­ner arter has­ta­lı­ğı, kalp yet­mez­li­ği, kalp damar tıka­nık­lı­ğı olan has­ta­la­rın eksik­siz ve sürek­li ilaç kul­la­nı­mı­nın haya­ti önem taşı­dı­ğı­nı vurguladı 

Gazi Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Aba­cı şun­la­rı kay­det­ti: Koles­te­rol yük­sek­li­ği ve hiper­tan­si­yon kalp has­ta­lık­la­rı için en önem­li risk fak­tör­le­ri­dir. Kalp damar­la­rın­da tıka­nık­lık olan has­ta­la­rın koles­te­rol düşü­rü­cü ilaç alma­la­rı gere­kir. Kalp damar­la­rın­da tıkan­ma olma­yan ancak koro­ner arter has­ta­lı­ğı ris­ki yük­sek olan kişi­le­rin, kötü koles­te­rol düze­yi bel­li bir raka­mın üze­rin­de ise bun­la­rın da koles­te­rol düşü­rü­cü ilaç alma­la­rı gere­kir.” Kan­da­ki koles­te­ro­lün çoğu (yak­la­şık %80) vücut­ta üre­ti­lir. Yani dışa­rı­dan hiç koles­te­rol alma­sak bile kan koles­te­rol düze­yi­ni çok faz­la düş­me­si müm­kün değil­dir. Koles­te­rol ilaç­la­rı vücut­ta koles­te­rol üre­ti­mi­ni azal­ta­rak koles­te­rol­de düş­me sağ­lar. Ancak ila­cın etki­si kul­la­nıl­dı­ğı süre­ce var­dır. Yani ilaç kesil­di­ğin­de koles­te­rol üre­ti­mi tek­rar yük­se­lir ve koles­te­rol yak­la­şık bir ay için­de eski sevi­ye­si­ne geri gelir. Koles­te­rol düşü­rü­cü ilaç­lar baş­lan­dık­tan son­ra koles­te­rol düşün­ce ila­cın kesil­me­si sık yapı­lan bir hata­dır. Eğer dok­to­ru­nuz koles­te­rol ila­cı­na gerek gör­müş ise bu teda­vi ömür boyu sür­me­si gere­ken bir teda­vi­dir. Aynı neden­le hiper­tan­si­yon da ömür boyu teda­vi gerek­ti­rir. Hiper­tan­si­yon ilaç­la­rı kul­la­nıl­dı­ğı süre­ce kan basın­cı­nı düşü­rür ve ilaç kesi­lir­se kan basın­cı tek­rar yükselir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment