Kök hücrede Türkiye’nin ilk Ar-Ge ve tedavi merkezi

kok-hucre-640x360

Tür­ki­ye­’­nin hem kök hüc­re araş­tır­ma­la­rı hem de uygu­la­ma­la­rı yapı­lan ilk mer­ke­zi Liv Hos­pi­ta­l­’­de açıl­dı. Kök hüc­re araş­tır­ma­la­rı ile adı­nı duyu­ran Prof. Dr. Erdal Kara­öz ve eki­bi tara­fın­dan yöne­ti­lecek mer­kez­de, Ar-Ge labo­ra­tu­va­rı kurul­du. Kök hüc­re teda­vi yön­tem­le­ri önce­lik­le der­ma­to­lo­ji, kar­di­yo­lo­ji, kalp-damar cer­ra­hi­si, plas­tik ve rekonst­rik­tüf cer­ra­hi, orto­pe­di ve trav­ma­to­lo­ji, üro­lo­ji ve göz has­ta­lık­la­rı branş­la­rın­da kul­la­nı­la­cak. GMP stan­dart­la­rın­da­ki Liv Hos­pi­tal Reje­ne­ra­tif Tıp ve Kök Hüc­re Üre­tim Mer­ke­zi / Liv Med­Cell, 1.5 mil­yon dolar­lık bir yatırım.

EVREN­SEL BİL­İME KAT­KI YAPACAĞIZ”

Şu anda dün­ya gene­lin­de kök hüc­re üze­ri­ne 4 bin civa­rın­da çalış­ma yürü­tül­dü­ğü­nü, bu sayı­nın ülke­miz­de 30 oldu­ğu­nu, ancak bun­la­rın da henüz FDA­’­ya gire­me­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Erdal Kara­öz, Gele­nek­sel tıb­bi yön­tem­ler­le radi­kal ola­rak teda­vi edi­le­me­yen, omu­ri­lik hasa­rı, ALS, MS (Mul­tip­le Skle­roz), organ yet­mez­li­ği, gör­me sorun­la­rı gibi bazı has­ta­lık­lar, kök hüc­re teda­vi­si ile umut bula­bi­lecek” dedi. Bu mer­kez­de bu alan­da evren­sel bili­me kat­kı sağ­la­ya­cak çalış­ma­lar yap­ma­yı hedef­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Kara­öz, Yine bün­ye­miz­de hüc­re­sel teda­vi­nin etkin­li­ği­ne ina­nan ve bu teda­vi pro­to­kol­le­ri­ni uygu­la­mış dene­yim­li hekim­le­ri­miz­le bir­lik­te, kli­nik önce­si ve kli­nik araş­tır­ma­lar­la bu alan­da bil­gi üret­me­yi amaç edin­dik” diye konuştu.

kök hücreELEŞ­Tİ­R­İL­Mİ­ŞT­İK, HAK­LI ÇIKTIK”

Orto­pe­di­de kök hüc­re çalış­ma­la­rıy­la tanı­nan Prof. Dr. Işık Akgün de üre­tim mer­ke­zi eki­bin­de yer alı­yor. Prof. Dr. Akgün de, Yıl­lar önce bu alan­da atik dav­ran­mam kabul gör­me­miş, bir­çok şika­ye­tin ve eleş­ti­ri­nin hede­fin­de olmuş­tum. Bugün gel­di­ği­miz nok­ta benim için çok önem­li” dedi. Kök hüc­re teda­vi­le­ri­nin asla suis­ti­mal edil­me­me­si yönün­de de uya­rı­da bulu­nan Akgün, Tür­ki­ye­’­nin bu konu­da zan altın­da olan 5 ülke­den biri oldu­ğu­nu, bu yüz­den konu­ya bilim­sel yak­la­şı­mın korun­ma­sı gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Doç Dr. Uğur Hak­lar da, kıkır­dak prob­lem­le­ri­nin çözü­mün­de kök hüc­re­den fay­da­lan­dık­la­rı­nı, reje­ne­ra­tif yön­te­min özel­lik­le erken teş­his edil­miş sorun­lar­da çok başa­rı­lı sonuç­lar ver­di­ği­ni söyledi.

GENÇ KAL­MAK İÇİN 20 YAŞIN­DA BAŞLANMALI”

Der­ma­to­log Prof. Dr. Gon­ca Gök­de­mir, yaş­lan­ma­nın dış­sal fak­tör­le­ri­ne yöne­lik bir takım çözüm­le­ri oldu­ğu­nu ancak gene­tik, hor­mo­nal ve stres fak­tör­le­ri gibi içsel fak­tör­ler söz konu­su oldu­ğun­da kök hüc­re­nin dev­re­ye gir­di­ği­ni kay­det­ti. Plas­tik ve Rekonst­rik­tüf Uzma­nı Op. Dr. Ümran İleri de kök hüc­re teda­vi­si­ne 20’li yaş­lar­dan iti­ba­ren baş­lan­ma­sı halin­de yaş­lan­ma­nın gecik­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ne işa­ret etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment