Kök hücrede engeller kalktı tedavi hızlandı

Aferez_Kongresi_3GÜN­CEL / ARA­LIK 2015

Ulu­sal Doku Ban­ka­mız Tür­kök, kök hüc­re nak­li bek­le­yen has­ta­la­ra umut oldu. Teda­vi için gerek­li mali­yet ve süreç­le­ri kısal­tan pro­je­nin önü­müz­de­ki dönem­de­ki hedef­le­ri, 250 bin gönül­lü veri­ci sayı­sı­na ulaş­mak ve ulus­la­ra­ra­sı doku ban­ka­la­rı ile ortak ağa bağlanmak.

10. Ulu­sal Afe­rez Kong­re­si, İstanbul’da yapıl­dı. Türk Afe­rez Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen kong­re­ye, 800’ü aşkın bilim insa­nı ve sağ­lık çalı­şa­nı katıl­dı. Türkiye’de bu alan­da yetiş­miş 300 hema­ta­log­dan 220’sinin katıl­dı­ğı kong­re­de, kök hüc­re nak­li için bek­le­yen has­ta­la­ra umut olan Ulu­sal Doku Ban­ka­sı Pro­je­si Tür­kök konuşuldu.

ENGEL­LER KALDIRILDI

Sağ­lık Bakan­lı­ğı, Kızı­lay ve Türk Afe­rez Der­ne­ği işbir­li­ği ile yürü­tü­len Ulu­sal Doku Ban­ka­sı Tür­kök, yak­la­şık bir yıl önce baş­la­tıl­dı. Sağ­lık Bakanlığı’nın gerek­li tüm alt yapı çalış­ma­la­rı­nı ve yasal düzen­le­me­le­ri ger­çek­leş­ti­re­rek, Tür­kök Projesi’nin önün­de­ki engel­le­ri kal­dır­dı­ğı­nı belir­ten Türk Afe­rez Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Fatih Demir­kan, Kök hüc­re nak­lin­de dışa bağım­lı­lı­ğı­mı­zı orta­dan kal­dır­mak için dev­let, sivil top­lum ve Türk bilim insan­la­rı­nın el ele ver­di ve Tür­kök Projesi’ni baş­lat­tı. Bir yıl gibi kısa bir süre için­de kan bağı­şı alır­ken aynı zaman­da Tür­kök Pro­je­si için gönül­lü kök hüc­re veri­ci­si bulan Kızı­lay saye­sin­de 80 bin donör sayı­sı­na ula­şıl­dı. Türk Afe­rez Der­ne­ği ola­rak biz de gönül­lü veri­ci­le­ri­miz­den gelen doku­la­rı gerek­li işlem­ler­den geçi­re­rek ulu­sal doku ban­ka­mız Tür­kök sis­te­mi­ne kay­de­di­yo­ruz. Böy­le­lik­le kök hüc­re nak­li için bek­le­yen has­ta­la­rı­mı­zın teda­vi­sin­de başa­rı­mız ve umut­lar artı­yor” dedi.

GEÇEN YIL 3.300 NAKİL YAPILDI

Geç­ti­ği­miz yıl ülke­miz­de top­lam 69 mer­kez­de yak­la­şık 3.300 kök hüc­re nak­li uygu­lan­dı­ğı­na dik­kat çeken Türk Afe­rez Der­ne­ği Genel Sek­re­te­ri Doç. Dr. Emre Tek­gün­düz, Türk bilim insan­la­rı, kök hüc­re nak­lin­de mali­ye­ti 7 kat, süre­ci ise yarı yarı­ya düşür­me­yi başar­dı. Ulus­la­ra­ra­sı doku ban­ka­la­rın­dan yarar­lan­ma­nın top­lam mali­ye­ti orta­la­ma 35.000 Euro iken, ulu­sal doku ban­ka­mız Tür­kök ile bu mali­yet 5.000 Euro’ya kadar ini­yor. Has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de haya­ti önem taşı­yan süreç ise yine Tür­kök ile yarı yarı­ya kısa­lı­yor. Ulus­la­ra­ra­sı doku ban­ka­sın­dan yarar­lan­ma süre­ci doku tara­ma­dan kök hüc­re nak­li­ne kadar orta­la­ma 68 ay sürer­ken, Tür­kök ile Türkiye’den has­ta­la­rın doku bul­ma süre­ci orta­la­ma 3 ay. Tür­kök Projesi’nin hede­fi olan 250 bin gönül­lü veri­ci­ye ula­şıl­dı­ğın­da mali­yet ve süreç aza­lır­ken, has­ta­la­rın umut­la­rı kat be kat arta­cak” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment