Kök hücre naklinde tersine göç başladı

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş
Prof. Dr. Fev­zi Altuntaş

KÖK HÜC­RE / TEM­MUZ 2016

Kök hüc­re nak­li nede­ni ile yolu bir­le­şen has­ta, has­ta yakı­nı, dok­tor ve sağ­lık çalı­şan­la­rı, 5. Kök Hüc­re Nak­li Has­ta­la­rı Sempozyumu’nda buluş­tu. Sem­poz­yum­da konu­şan LÖSE­MA ve Dün­ya Afe­rez Bir­li­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Fev­zi Altun­taş, ulu­sal doku ban­ka­mız TÜR­KÖK saye­sin­de kök hüc­re nakil­le­rin­de ter­si­ne göçün baş­la­dı­ğı­na ve hiç kim­se­nin para har­ca­ma­sı­na gerek kal­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Dört yıl­dır ama­tör bir ruh­la yapı­lan Kök Hüc­re Nak­li Has­ta­la­rı Sem­poz­yu­mu, 5. yılın­da, Sağlık-Sen’in orga­ni­zas­yon des­te­ği ile LÖSE­MA çatı­sı altın­da düzenlendi.

NE SIRA VAR, NE BEKLEME

SGK uygu­la­dı­ğı teş­vik poli­ti­ka­la­rı saye­sin­de ülke­miz­de kök hüc­re nak­lin­de sıra bek­le­me dev­ri kapan­dı. Türkiye’de son 10 yıl­da kemik ili­ği nakil sayı­sı­nın önem­li oran­da ivme kazan­dı­ğı­nı belir­ten SGK Baş­kan Yar­dım­cı­sı Uz. Dr. Orhan Koç, Eski­den has­ta­lar sıra bek­ler­di. Günü­müz­de akra­ba dışı ve doku gru­bu uyum­suz hap­lo­iden­tik nakil­le­ri konu­şur hale gel­dik. Bu durum, ülke­mi­zin kök hüc­re nak­li ala­nın­da kısa süre için­de gel­di­ği nok­ta­yı özet­le­mek­te­dir. Bun­da Sağ­lık Bakan­lı­ğı ve SGK’nın teş­vik edi­ci uygu­la­ma­la­rı önem­li olmuş­tur. Tabi ki üni­ver­si­te­le­ri­miz, eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­ri­miz, özel sek­tö­rü­mü­zün de bu başa­rı­da büyük kat­kı­la­rı var. Gurur­la ifa­de ede­bi­li­rim ki bizim geri öde­me kuru­mu­muz SGK Avru­pa ve Amerika’daki örnek­le­rin­den bir adım önde. Örne­ğin geliş­miş ülke­ler­de geri öde­me kap­sa­mın­da olma­yan nakil­ler bile ülke­miz­de 45 yıl önce geri öde­me kap­sa­mı­na alın­mış ve vatan­da­şın cebin­den beş kuruş para çık­ma­dan yapı­lır hale gel­miş­tir” dedi. 

Doç. Dr. Emre Tekgündüz
Doç. Dr. Emre Tekgündüz

Türkiye’de şu anda ne çocuk ne de yetiş­kin için kök hüc­re nak­lin­de sıra bek­le­me­nin söz konu­su olma­dı­ğı­nı ifa­de eden Koç, Bu konu­da Tür­ki­ye Avru­pa Bir­li­ği ülke­le­ri ile aynı sevi­ye­de. Bu bir başa­rı öykü­sü­dür. Öykü­sü­dür diyo­rum çün­kü 10 yıl önce bıra­kın nakil ala­nın­da geliş­miş batı ülke­le­ri sevi­ye­si­ne gel­me­yi, kan­ser­li has­ta­la­ra nasıl baka­bi­le­ce­ği­mi­zi konu­şu­yor­duk. Şim­di ise nakil konu­sun­da örnek alı­nan bir ülke­den bahsediyoruz.”

Ulu­sal doku ban­ka­sı TÜR­KÖK saye­sin­de kök hüc­re nakil­le­rin­de ter­si­ne göçün baş­la­dı­ğı­na dik­kat çeken Prof. Dr. Fev­zi Altun­taş şöy­le devam etti: Has­ta­la­rı­mı­zın yak­la­şık yüz­de 1015’i yaban­cı uyruk­lu. Ken­di kli­ni­ği­mi­ze 4 kıta­dan 13 ülke­den has­ta kabul edi­yo­ruz. Hat­ta yurt­dı­şın­da kemik ili­ği nak­li mer­kez­le­ri kurul­ma­sı ve nakil­le­rin yapıl­ma­sı için eği­tim­ler veril­mek­te, danış­man­lık­lar yapıl­mak­ta­dır. Buna veri­le­bi­lecek en iyi örnek Özbekistan’da Baş­ba­kan­lık TİKA’nın des­te­ği ile kuru­lan kemik ili­ği nak­li mer­ke­zi­dir. Nakil­de ter­si­ne göç baş­la­dı dene­bi­lir. Bun­da nite­lik­li hiz­me­tin batı ülke­le­ri ile aynı kali­te­de ve daha ucu­za alın­ma­sı da rol oyna­mak­ta­dır” diye konuştu. 

Uz. Dr. Orhan Koç
Uz. Dr. Orhan Koç

NAKİL MER­KEZ­LE­Rİ­NDE KAR­NE DÖNEMİ

LÖSE­MA kuru­cu üye­si Doç. Dr. Emre Tek­gün­düz de, Ülke­miz­de ulus­la­ra­ra­sı akre­di­tas­yon kuru­luş­la­rı tara­fın­dan akre­di­te edi­len mer­kez­ler var. Nakil­le­rin sonuç­la­rı ulus­la­ra­ra­sı kabul edi­le­bi­lir düzey­ler­de. Sağ­lık Bakan­lı­ğı her nakil mer­ke­zi­ne her yıl­so­nu kar­ne­si­ni gön­der­mek­te ve bu kar­ne­de nakil sayı­sı, nakil başa­rı ora­nı, başa­rı­sız­lık oran­la­rı, Tür­ki­ye orta­la­ma­sı ve mer­ke­zin Türkiye’deki sıra­la­ma­sı özet­len­mek­te­dir. Artık has­ta­lar ilgi­li mer­kez­ler­den bu kar­ne­yi talep ede­bi­li­yor ve sonuç­la­rı­nı öğre­ne­rek buna göre mer­kez seçi­mi yapı­la­bi­li­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment