Koç’lu akademisyenlerden önemli buluş

Doç. Dr. Kerem Pekkan
Doç. Dr. Kerem Pekkan
Berk Yiğit

GÜN­CEL / NİS­AN 2016

Koç Üni­ver­si­te­si Maki­ne Mühen­dis­li­ği Bölümü’nden Doç. Dr. Kerem Pek­kan ile yük­sek lisans öğren­ci­si Berk Yiğit, mühen­dis­lik ve tıp ala­nın­da ses geti­ren bir çalış­ma­ya imza attı. 

Pek­kan ve Yiğit tara­fın­dan geliş­ti­ri­len yön­tem­le, dün­ya­da ilk kez kalp-damar has­ta­la­rı­nın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan cihaz­la­rın, has­ta­la­rın kan dola­şım hızı, vücut yapı­sı ve kalp rit­mi fark­lı­lık­la­rı­na göre ayar­lan­ma­sı müm­kün ola­cak. Doç. Dr. Pek­kan, Bu buluş özel­lik­le çok karı­şık olan çocuk kalp has­ta­lık­la­rı­nın fiz­yo­lo­ji­si­ni anla­ma­mız­da önem­li bir adım” dedi. 

Pek­kan ve Yiğit’in çalış­ma­sıy­la ilgi­li maka­le, dün­ya­nın en pres­tij­li bilim­sel der­gi­le­rin­den Jour­nal of the Royal Soci­ety Interface’de yayımlandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment