KOÇAK FARMA: Türk İlaç Sanayii Ar-Ge ile büyüyecek

Dr. Hakan Koçak

Tür­ki­ye ilaç endüst­ri­si, biyo­tek­no­lo­ji ala­nın­da daha yük­sek kat­ma değer­li ürün­ler üre­te­rek, küre­sel bir ilaç üre­ti­ci­si ve ihra­cat­çı­sı konu­mu­na gel­me­yi hedef­li­yor. CPhI İst­anb­ul 2017’nin gümüş spon­so­ru olan Koçak Far­ma CEO’su Uzm. Dr. Hakan Koçak, Türkiye’nin ilaç üre­ti­min­de böl­ge­sel üs hali­ne gel­me­si­nin ancak güç­lü bir Ar-Ge yapı­lan­ma­sı ve yük­sek tek­no­lo­ji­li yatı­rım­lar­la müm­kün ola­bi­le­ce­ği­nin altı­nı çizi­yor. Türkiye’de ilaç sek­tö­rü­nün gele­ce­ği­ni belir­le­yecek en önem­li unsur, kar­lı­lık sıkın­tı­la­rı­na rağ­men şir­ket­le­rin Ar-Ge yatı­rım­la­rı­na ağır­lık veril­me­si ola­rak görü­lü­yor. Koçak Far­ma, Türkiye’nin Viz­yon 2023 Stra­te­jik Pla­nı’ doğ­rul­tu­sun­da, gele­ce­ğin ilaç­la­rı­na yöne­lik araş­tır­ma ve ino­vas­yon etkin­lik­le­ri­ni yürüt­mek ama­cıy­la, Bilim Sana­yi ve Tek­no­lo­ji Bakanlığı’ndan onay­lı Ar-Ge mer­ke­zi­ne sahip. Ar-Ge mer­ke­zin­de 70 civa­rın­da bilim insa­nı, yeni mole­kül­ler ve biyo­tek­no­lo­jik ürün­ler­le ilgi­li çalış­ma yapıyor.

Türkiye’de ilk biyo­tek­no­lo­jik ila­cı üre­te­rek tıb­bın hiz­me­ti­ne sun­duk­la­rı­nı ve CPhI İst­anb­ul 2017’de, ile­ri tek­no­lo­ji dona­nım­lı biyo­tek­no­lo­jik ilaç tesis­le­rin­de üre­ti­len insü­li­ni tanı­ta­cak­la­rı­nı belir­ten Koçak Far­ma CEO’su Koçak; 2016 yılı bizim için biyo­tek­no­lo­ji­ye yatı­rım yılı oldu. Biyo­tek­no­lo­ji ilaç­la­rın yanın­da aşı­lar, kan ürün­le­ri ve özel­lik­le kan­ser ilaç­la­rın­da, iç piya­sa­da ve ulus­la­ra­ra­sı pazar­lar­da büyü­me­yi önce­lik­li hede­fi­miz ola­rak belir­le­dik. Bu hedef­le bir­lik­te, Ecza­cı­ba­şı-Bax­ter Gru­bu serum ruh­sat­la­rı­nı, mar­ka­la­rı­nı ve teç­hi­za­tı­nı satın ala­rak glo­bal serum tek­no­lo­ji­si­ni de fir­ma­mı­zın port­fö­yü­ne kazan­dır­dık” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment