KOAH artık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu
Prof. Dr. Çağ­lar Çuhadaroğlu

KOAH / ARA­LIK 2015

Türkiye’de 40 yaş üze­ri her 5 kişi­den birin­de görü­len KOAH, daha iyi ilaç­lar ve etkin kont­rol prog­ram­la­rı saye­sin­de artık, teda­vi edi­le­mez, geri dön­dü­rü­le­mez” bir has­ta­lık olmak­tan çıkıp, kıs­men geri dön­dü­rü­le­bi­lir” kate­go­ri­si­ne gir­di. Oysa ülke­miz­de KOAH has­ta­la­rı­nın yarı­sın­dan azı teda­vi görü­yor ve tüm has­ta­la­rın sade­ce yüz­de 10’u dok­tor taki­bin­de bulunuyor.

Dün­ya KOAH günü kap­sa­mın­da açık­la­ma yapan Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana Bilim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Çağ­lar Çuha­da­roğ­lu, Türkiye’de 40 yaş üze­ri her 5 kişi­den 1’inin KOAH (Kro­nik Obst­rük­tif Akci­ğer Has­ta­lı­ğı) has­ta­sı oldu­ğu­nu ifa­de etti. Has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nın yaşam kali­te­si­ni olum­suz etki­le­yen KOAH’ın, uygun teda­vi ile kont­rol altı­na alı­na­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Çuha­da­roğ­lu has­ta­la­rın siga­ra­yı bıra­ka­rak, düzen­li egzer­siz yapa­rak, doğ­ru bes­le­ne­rek, nefes egzer­siz­le­ri yapa­rak ve dok­tor­la­rı­na sürek­li danı­şa­rak yaşam­la­rı­nı kolay­laş­tı­ra­bi­le­cek­le­ri­ni belirtti.

HAS­TA­NIN YAŞAM KALİ­T­ESİ ARTIRILABİLİR

KOAH’ın dün­ya­da yak­la­şık 210 mil­yon insa­nı etki­le­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Çuha­da­roğ­lu, has­ta­lık­la ilgi­li şu bil­gi­le­ri paylaştı:

Türkiye’de, her 10 KOAH has­ta­sı­nın 8’inde nefes dar­lı­ğı görül­mek­te­dir. Nefes dar­lı­ğı, KOAH has­ta­la­rı­nın ve has­ta yakın­la­rı­nın yaşam kali­te­le­ri­ni olum­suz yön­de etki­ler. Nefes dar­lı­ğı, has­ta­lı­ğın erken dönem­le­rin­de mer­di­ven çık­mak, ağır işler yap­mak, ev işi yap­mak gibi daha ağır güç gerek­ti­ren durum­lar­da orta­ya çıkar­ken, has­ta­lık iler­le­dik­çe yürü­mek, evin için­de hare­ket etmek, basit işler yap­mak gibi hafif güç gerek­ti­ren durum­lar­da, hat­ta otu­rur­ken, isti­ra­hat eder­ken bile görülebilir.

Önle­ne­bi­lir ve teda­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık olma­sı­na rağ­men, has­ta­lı­ğın yete­rin­ce iyi bilin­me­me­si, ilk evre­de has­ta­lı­ğın ses­siz sey­ret­me­si ve belir­ti­le­rin önem­sen­me­me­si erken tanı kon­ma­sı­nı engel­le­mek­te­dir. Bunun sonu­cu ola­rak has­ta­lık; has­ta, has­ta yakı­nı ve top­lum için daha cid­di boyut­la­ra ulaş­mak­ta, has­ta ve has­ta yakı­nı­nın yaşam kali­te­si­ni olum­suz yön­de etkilemektedir.

oksurukUygun teda­vi yön­tem­le­ri ile KOAH kont­rol altı­na alı­na­bi­lir, has­ta­la­rın gün­lük işle­ri­ni yap­ma­la­rı sağ­la­na­bi­lir, has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nın yaşam kali­te­le­ri art­tı­rı­la­bi­lir. KOAH has­ta­la­rı­nın yaşa­mı­nı kolay­laş­tı­ra­bi­lecek 5 küçük adı­mı şöy­le özetleyebiliriz:

Siga­ra­yı bırak

Düzen­li egzer­siz yap

Doğ­ru beslen

Nefes egzer­siz­le­ri yap

Dok­to­ru­na danış

HEKİ­ML­ER GÖZAR­DI ETMEMELİ

KOAH teda­vi­sin­de yaşa­nan geliş­me­ler hak­kın­da da bil­gi veren Çuha­da­roğ­lu, Eski­den sade­ce aci­le gelen has­ta­la­ra vere­bil­di­ği­miz ilaç­lar var­dı. Bugün­se sabah bir adet kul­la­nı­la­bi­lecek ilaç­la­rı­mız mev­cut. Bu da teda­vi­yi son dere­ce olum­lu etki­li­yor” dedi. Tanı alan­la­rın yarı­ya yakı­nı­nın teda­vi gör­dü­ğü­nü, dok­tor taki­bin­de olan­la­rın sade­ce yüz­de 10 oldu­ğu­nu belir­ten Çuha­da­roğ­lu, Hekim­le­rin, birin­ci ve ikin­ci basa­mak­lar­da has­ta­lı­ğı gözar­dı etme­yip tanı koy­ma­sı gere­ki­yor. KOAH artık kıs­men geri dön­dü­rü­le­bi­lir’ bir has­ta­lık. İlaç teda­vi­si ve reha­bi­li­tas­yon­dan son­ra solu­num test­le­rin­de geri dönüş­ler görü­yo­ruz. Daha iyi ilaç, daha iyi kont­rol prog­ram­la­rı, kar­bon­hid­rat­tan fakir diyet­ler ile artık KOAH’ın kıs­men de olsa geri dön­dü­rü­le­bi­lir bir has­ta­lık oldu­ğu­nu bil­me­li­yiz” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment