Klasik müzik mutfakta

KİTAP5MAYIS 2016

Kla­sik batı müzi­ği­nin en önem­li bes­te­ci­le­ri Mozart, Beet­ho­ven, Cho­pin, Lizst ve diğer­le­ri… Yüz­yıl­lar­dır bes­te­le­riy­le dün­ya­nın ruhu­nu bes­li­yor­lar. Yaşam­la­rı her zaman merak konu­su oldu; aşk­la­rı­nı, mace­ra­la­rı­nı, tut­ku­la­rı­nı anla­tan yüz­ler­ce kitap yayım­lan­dı. Ama onla­rın çok da bilin­me­yen bir tut­ku­su daha var­dı: Yemek.

Ken­di­si de mut­fak tut­ku­nu olan Piya­nist Gül­fam Gök­nar, bu önem­li müzis­yen­le­rin efsa­ne­vi sof­ra­la­rı­nı merak edip, derin bir araş­tır­ma­ya gir­di. Tam 16 müzis­ye­nin ken­di tarif­le­ri­ne ulaş­tı. Son­ra tek tek hep­si­ni dene­yip ken­di lez­zet­le­ri­ni de ekle­ye­rek bu kita­bı yazdı.

Paga­ni­ni Usu­lü Ravyoli’den Hız­lı Doni­zet­ti Keki’ne, Hil­de­gard Mut­lu­luk Bisküvisi’nden Ev Yapı­mı Mozart Çikolatası’na top­lam 111 tari­fin bulu­na­bi­le­ce­ği Müzik ve Yemek’te oku­yu­cu­lar ünlü bes­te­ci­le­rin yaşam hika­ye­le­ri­ni de oku­ya­cak; müzik, tarih ve lez­zet dolu bir atmos­fer yarat­ma şan­sı bulacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment