Klamoks® BID Film Tablet

BİL­İM İlaç, etken mad­de­si amok­si­si­lin olan Kla­moks® BID Film Tab­le­t­’i tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Semi­sen­te­tik bir peni­si­lin türe­vi olan amok­si­si­lin ile beta lak­ta­maz enzim inhi­bi­tö­rü potas­yum kla­vu­la­nat içe­ren, oral kul­la­nı­ma uygun geniş spekt­rum­lu anti­bak­te­ri­yel kom­bi­nas­yon­dur. Kla­moks® BID Film Tab­let, duyar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın neden oldu­ğu; alt solu­num yolu enfek­si­yon­la­rı, oti­tis media, sinü­zit, deri ve yumu­şak doku enfek­si­yon­la­rı, idrar yolu enfek­si­yon­la­rın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Kla­moks® BID Film Tab­let 1000 mg, Kla­moks® 625 mg Film Kap­lı Tab­let, Kla­moks®- BID 200/28 ve Fort 400/57 mg Süs­pan­si­yon form­la­rıy­la piya­sa­da bulunmaktadır.
Geniş Bil­gi İçin: Bilim İlaç Sana­yii, Tel: (0212) 365 15 00

İlgili Haberler

Leave a Comment