Kitap:İnsanlık tarihini DEĞİŞTİREN HASTALIKLAR

Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Kül­tür Yayın­la­rı popü­ler bilim ala­nın­da­ki seç­kin yayın­la­rı­na bir yeni­si­ni daha ekle­ye­rek Dün­ya­mı­zı Değiş­ti­ren On İki Has­ta­lık” adlı kita­bı okur­lar­la buluş­tur­du. Ala­nın­da dün­ya­nın en say­gın kuru­luş­la­rın­dan biri olan Ame­ri­kan Mik­ro­bi­yo­lo­ji Derneği’nin (ASM) yayın­la­rı ara­sın­da bulu­nan bu kitap­ta, has­ta­lık­la­rın tüm dün­ya­yı, insan­la­rın yaşa­mı­nı ve top­lum­la­rı nasıl etki­le­di­ği konu edi­li­yor. Kitap­ta ele alı­nan has­ta­lık­lar ara­sın­da geç­miş­te insan sağ­lı­ğı­nı cid­di boyut­ta teh­dit etmiş olan kole­ra, çiçek, veba, fren­gi, verem, sıt­ma ve grip gibi önem­li bula­şı­cı has­ta­lık­lar bulu­nu­yor. Cali­for­nia Üni­ver­si­te­si emek­li öğre­tim üye­si Irwin W. Sherman’ın kale­me aldı­ğı eser, Prof. Dr. Emel Tüm­bay ve Prof. Dr. Mine Anğ Küçüker’in titiz çalış­ma­la­rıy­la Türk­çe­ye kazandırıldı.

SİY­ASİ, SOS­YAL, EKO­NO­MİK SONUÇ­LA­RI VAR

Kitap, has­ta­lık­la­rın yal­nız­ca bir sağ­lık prob­le­mi olma­dı­ğı, önem­li siya­si, sos­yal ve eko­no­mik sonuç­lar doğur­du­ğu ger­çe­ği­nin de altı­nı çizi­yor. Has­ta­lık­la­rın yayı­lı­mı ve sonuç­la­rı ince­le­nir­ken orta­ya çıkan siya­si ve top­lum­sal sonuç­lar ilginç anek­dot­lar­la anla­tı­lı­yor. Karan­ti­na uygu­la­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­ma­sı gibi sağ­lık­la ilgi­li oldu­ğu kadar, köle tica­re­ti­nin yay­gın­laş­ma­sı, İkinci Dün­ya Savaşı’na giden yolun taş­la­rı­nın döşen­me­si ve demog­ra­fik yapı­la­rı dönüş­tü­recek den­li kit­le­sel göç dal­ga­la­rı­na neden olma­sı gibi sonuç­la­rıy­la olduk­ça ilginç bir tarih­le oku­yu­cu­yu buluşturuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment