KİTAP: Kişiliğimizin DNA’sını öğreniyoruz

Şu soru­lar her zaman gün­cel­li­ği­ni koru­muş­tur: Bir; insan­lar doğuş­tan beyaz bir say­fa ola­rak mı doğar­lar, yok­sa psi­ko­lo­jik anlam­da bir dona­nım­la mı dün­ya­ya gelir­ler? İkinc­isi;  insan­lar, eşit ve aynı psi­ko­lo­jik dona­nım ile mi dün­ya­ya gelirler?

İsm­ail Acar­kan tara­fın­dan kale­me alı­nan Kişi­liğn DNA­’­sı, insan­la­rın beyaz bir say­fa gibi dün­ya­ya gel­me­dik­le­ri­ni ve bu konu­da bazı fark­lı­lık­lar taşı­dık­la­rı­nı orta­ya koyu­yor. Enne­ag­ram /dokuz mizaç mode­li­ne göre, beden­sel yapı­mız gibi psi­ko­lo­jik boyu­tu­mu­zun da doğuş­tan gelen bir temel zemi­ni ve dona­nı­mı var­dır. İşte bu temel dona­nı­ma mizaç veya kişi­li­ğin DNA­’­sı diyoruz.

Kişi­li­ği­mi­zin teme­li olan bu işle­tim sis­te­mi; hayat­ta­ki temel ara­yı­şı­mı­zı, temel kor­ku­la­rı­mı­zı, potan­si­yel risk­le­ri­mi­zi, karak­te­ris­tik duy­gu ve dav­ra­nış tarz­la­rı­mı­zı belirliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment