Kitap: Bir stadyum sadece stadyum değildir

Osman İmam­oğlu, Yaşar Barut, Aydo­ğan Soy­gü­de­n­’in yaz­dı­ğı Pro­fes­yo­nel Fut­bol Taraf­ta­rı ve Stad­yum” Pegem Aka­de­mi Yayın­cı­lı­k­’­tan raf­lar­da­ki yeri­ni aldı: Stad­yum­la­rı sade­ce spor müsa­ba­ka­la­rı­nın yapıl­dı­ğı yer ola­rak düşün­me­mek gere­kir. Stad­yum­lar bin­ler­ce spor seyir­ci­si­nin rek­re­atif akti­vi­te ola­rak değer­len­dir­di­ği, aile ve arka­daş­la­rıy­la güzel vakit geçir­di­ği, taraf­ta­rı oldu­ğu takı­mın ken­di gibi taraf­tar­la­rıy­la bir ara­ya gel­di­ği, sos­yal etki­le­şim içe­ri­si­ne gir­di­ği ve spor seyir­ci­si­nin ken­di­ni iyi his­set­ti­ği önem­li bir mekân­dır. Yuka­rı­da bah­se­di­len örnek­le­re daha bir­çok fak­tör ila­ve edi­le­bi­lir. Bu bakım­dan stad­yum­lar, yapım aşa­ma­sın­da daha rahat ve kon­for­lu, seyir­ci­ler için en ufak ayrın­tı dahi düşü­nü­le­rek tasar­lan­ma­lı ve bu şekil­de inşa edil­me­li­dir. (Tanı­tım Bülteninden)

İlgili Haberler

Leave a Comment