Kişiye özel kozmetik ürünler de mi geliyor?

Doç. Dr. Korkut Ulucan
Doç. Dr. Kor­kut Ulucan

GÜZEL­LİK / NİS­AN 2016

Gene­tik bili­min­de­ki geliş­me­ler, sağ­lık, bes­len­me ve spor gibi ihti­yaç­la­rın kar­şı­lan­ma­sın­da kişi­ye özel yön­tem­le­rin orta­ya çık­ma­sın­da etki­li olu­yor. Gene­tik bilim­ci­ler, bire­ye özel bu uygu­la­ma­la­rın koz­me­tik sek­tö­rün­de de geliş­ti­ril­me­si gerek­ti­ği­ni belir­te­rek Özel­lik­le hüc­re­le­ri­mi­zin biyo­lo­jik yapı­sı­na uygun koz­me­tik ürün­ler, bek­le­nen­den daha etki­li ve uzun soluk­lu yarar sağ­la­ya­cak­tır” diyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Gene­tik Bölü­mü Öğre­tim Görev­li­si Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can, gene­tik bili­min­de yaşa­nan geliş­me­ler bağ­la­mın­da kişi­ye özel” kav­ra­mı­nın haya­tın her ala­nın­da yay­gın hale gel­di­ği­ni söyledi. 

Ulu­can, şun­la­rı söyledi:

Anti- aging amaç­lı kul­la­nı­lan ve hüc­re­le­rin kol­la­jen sen­te­zi­ni artır­dı­ğı iddia edi­len krem­le­rin zaten gene­tik ola­rak kol­la­jen sen­te­zi­nin yük­sek oldu­ğu kişi­le­re etki­si bek­le­nen düzey­de olma­mak­ta­dır. Veya kol­la­jen sen­te­zi gene­tik ola­rak daha düşük olan birey­ler­de krem çeşi­di daha fark­lı olma­lı­dır. Kişi­le­rin en etki­li sonu­cu en kısa süre­de alma­la­rı için kişi­ye özel krem ve koz­me­tik çağı­na geçil­me­si gerekiyor. 

Hüc­re­le­ri­miz­de olu­şan bir çok reak­si­yon­dan son­ra hüc­re­le­ri­miz­de ser­best radi­kal” adı­nı ver­di­ği­miz bazı bile­şik­ler oluş­mak­ta­dır. Hüc­re­le­ri­miz bun­la­rın zarar­lı etki­le­rin­den kur­tul­mak için çoğun­luk­la C vita­mi­ni kullanır. 

Eğer gene­tik ola­rak C vita­mi­ni meta­bo­liz­ma­mız­da bir sorun var­sa bel­ki C vita­mi­ni tak­vi­ye­le­ri veya uygu­la­nan krem­le­rin vita­min içe­rik­le­ri­nin o kişi­ye özel olma­sı gere­ke­cek­tir. Yani siz eğer C vita­mi­ni meta­bo­liz­ma­nız­da sorun var­sa, üze­rin­de bu uya­rı­nın bulun­du­ğu krem­le­ri kullanacaksınız.”

gunes-kremi-101156JO

Hüc­re­le­rin biyo­lo­jik saat­le­ri ve meta­bo­liz­ma­la­rı önemli

Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can, her hüc­re­nin için­de ger­çek­le­şen reak­si­yon­la­rın bir kura­lı, bir hızı ve bir düze­ni oldu­ğu­nu belir­te­rek yavaş­la­yan bir meta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dır­ma­nın aslın­da yarar­dan çok zarar geti­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ulu­can, İşte bu tip sağ­lık sorun­la­rı­na yol açan gene­tik var­yas­yon­la­rı taşı­yan kişi­le­re daha fark­lı uygu­la­ma­lar, supp­le­ment­ler öne­ri­le­bi­lir. Nasıl kafe­in meta­bo­liz­ma­mı­za veya atle­tik per­for­man­sı­mı­za gen­ler yön veri­yor, aynı şekil­de hüc­re­le­ri­mi­zin biyo­lo­jik yapı­sı­na uygun koz­me­tik ürün­ler, bek­le­nen­den daha etki­li ve uzun soluk­lu yarar sağ­la­ya­cak­tır” dedi. 

Dün­ya­da kişi­ye özel koz­me­tik­ler­le ilgi­li yapı­lan araş­tır­ma­lar ve geliş­ti­ri­len ürün­le­rin şu an dene­me ve yapım aşa­ma­sın­da oldu­ğu­nu belir­ten Doç.Dr. Ulu­can, Bu tip çalış­ma­lar, özel­lik­le cilt kan­se­ri gibi veya diğer cilt prob­lem­le­ri­nin önlen­me­sin­de kilit rol oyna­ya­cak en azın­dan gene­tik yapı­ya uygun koz­me­tik kul­la­nı­mı, cil­di daha dinç ve can­lı tuta­rak aktif ve sağ­lık­lı olma­sı­nı sağ­la­ya­cak. Yaş­lan­ma­yı önle­yi­ci krem­le­rin kişi­ye özel geliş­ti­ril­me­si duru­mun­da kişi­le­rin yaşam kali­te­si yük­se­lecek. Anti- aging çalış­ma­la­rı, ömür uzat­mak­tan ziya­de kali­te­li yaşa­ma­yı vaad edi­yor. Cil­di daha genç ve par­lak duran, kırı­şık­lık­la­rı daha az olan kişi­le­rin ken­di­le­ri­ne olan güven­le­ri daha faz­la ola­cak, ken­di­le­ri­ni psi­ko­lo­jik yön­den daha iyi his­se­de­cek­ler” dedi. 

Günü­müz­de tüke­ti­ci­le­rin koz­me­tik ürün alır­ken kulak­tan dol­ma bil­gi­ler­le ya da tav­si­ye­ler­le ter­cih­ler­de bulun­duk­la­rı­nı belir­ten Doç. Dr. Ulu­can, gene­tik bili­min­de­ki geliş­me­ler saye­sin­de kişi­nin ihti­ya­cı olan krem­le­ri kul­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di Doç. Dr. Ulu­can, söz­le­ri­ni şöy­le tamamladı:

Şu an için tüke­ti­ci­ler gene­tik yapı­yı bil­mi­yor. Örne­ğin vita­min içe­ren mal­ze­me­ler alma­yı ter­cih edi­yor. Gene­tik ana­liz­ler, bu tip uygu­la­ma­la­ra daha bilim­sel bir plat­form kazan­dı­ra­cak örne­ğin o birey artık vita­min içe­ren krem kul­lan­ma­ya­cak çün­kü gene­tik yapı­sı o kre­mi zaten vücu­du­nun gayet iyi sen­tez­le­di­ği­ni söy­le­yecek. Veya han­gi kim­ya­sal­lar­dan ne kadar etki­len­di­ği­ni bilecek gene­tik ana­liz­ler sonu­cun­da ve artık o kim­ya­sa­lı içe­ren her­han­gi bir krem vs. kullanmayacak.” 

İlgili Haberler

Leave a Comment