Kişisel tedaviler gastrointestinal kanserlerde yüz güldürüyor

Prof. Dr. Şuayib Yalçın
Prof. Dr. Şuayib Yalçın

KAN­SER / OCAK 2016

5. Ulus­la­ra­ra­sı Gast­ro­in­tes­ti­nal Kan­ser­ler Kon­fe­ran­sı, İstanbul’da yapıldı.

En sık görü­len kan­ser gru­bu olan gast­ro­in­tes­ti­nal kan­ser­ler­le ilgi­li her tür­lü bilim­sel geliş­me­le­rin ele alın­dı­ğı kong­re­ye 12 ülke­den 50’si yaban­cı yak­la­şık 400 bilim insa­nı katıl­dı. Ulus­la­ra­ra­sı Kan­ser Kont­rol Örgü­tü (UICC), Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Kan­ser Ens­ti­tü­sü ve Türk Kan­ser Araş­tır­ma ve Savaş Kuru­mu Derneği’nin des­te­ği ile düzen­le­nen, Prof. Dr. Şuayib Yalçın’ın baş­kan­lı­ğın­da yapı­lan ulus­la­ra­ra­sı kong­re­nin bilim­sel prog­ra­mın­da, tümör­le­re yöne­lik, tanı, teda­vi ve bakım ile ilgi­li geliş­me­ler tar­tı­şı­lı­rak gün­cel bil­gi­ler yenilendi.

KİŞ­İS­EL TEDA­Vİ­L­ERLE MİDE KAN­SE­Rİ­NDE SAĞ­KA­LIM SÜRE­Sİ ARTTI

Mide ve kolon kan­se­ri­nin teda­vi­sin­de­ki geliş­me­ler­le ilgi­li bil­gi veren Türk Kan­ser Araş­tır­ma ve Savaş Kuru­mu Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Şuayib Yal­çın, özet­le şun­la­rı anlattı:

Sağ­lık­lı bes­len­me ile korun­ma ola­na­ğı olan kolon kan­se­ri, maale­sef ülke­miz­de hala önem­li, önde gelen kan­ser­ler­den biri olma­ya devam edi­yor ve has­ta­lar dok­to­ra geç baş­vu­ru­yor. Özel­lik­le eriş­kin yaş­ta demir eksik­li­ği ane­mi­si olan kişi­ler bu konu­da araş­tı­rıl­ma­lı. Ancak son zaman­lar­da mide kan­se­ri teda­vi­sin­de önem­li geliş­me­ler oldu. Kemo­te­ra­pi ajan­la­rı­nın daha iyi geliş­me­si­ne ila­ve ola­rak hede­fe yöne­lik ajan­lar ve immü­no­te­ra­pi­ler ile mide kan­se­ri teda­vi­sin­de çok önem­li teda­vi başa­rı­la­rı elde edildi.

Bun­lar­dan en önem­li­si ile­ri evre HER‑2 ola­rak ifa­de edi­len mide kan­se­rin­de HER yolu­nun hedef­len­me­si. Bu amaç­la ile­ri evre­de mide kan­se­rin­de kemo­te­ra­pi ile bir­lik­te tras­tu­zu­mab” kul­la­nıl­ma­sı ile HER‑2 pozi­tif has­ta­lar­da hem tümör küçül­me ora­nı art­tı hem de bu has­ta­la­rın yaşam süre­sin­de önem­li uza­ma mey­da­na gel­di. Mide kan­se­ri teda­vi­sin­de araş­tı­rı­lan diğer yön­tem ise bağı­şık­lık sis­te­mi­ni kont­rol eden yol­la­rın hedef­len­me­si. Bu yolu hedef­le­yen yeni ilaç­la­rın ön sonuç­la­rı­nın başa­rı­lı olma­sı nede­ni ile ile­ri kli­nik çalış­ma­lar­da deneniyor.

sindirim

KOLON KAN­SE­Rİ­ND­EN KUR­TA­RAN ERKEN TANI­YI HAS­TA­LA­RIN SADE­CE BEŞ­TE BİRİ ALIYOR

Kolon kan­se­ri ülke­miz­de en sık görü­len sin­di­rim sis­te­mi kan­se­ri. Oysa tıp artık bu kan­se­ri çok daha iyi tanı­yor. Kalın bar­sak kan­se­ri tüm kan­ser­le­rin %8’ini oluş­tu­ran, sin­di­rim sis­te­mi­nin en sık görü­len kan­se­ri. Türkiye’de yıl­lık yak­la­şık 10.00012.000 yeni vaka bek­le­ni­yor. Bu kan­ser bes­len­me ile doğ­ru­dan ili­şik­li. Faz­la yağ­lı ve kır­mı­zı etten zen­gin bes­len­me, şiş­man­lık, seb­ze ve mey­ve­yi az tüket­me ve az posa­lı ve az lif­li gıda tüket­me, aile öykü­sü ris­ki artırıyor.

Teda­vi başa­rı­sı­nı etki­le­yen en önem­li fak­tör has­ta­lı­ğın evre­si. Erken evre­de başa­rı ora­nı yük­sek. Bunun dışın­da has­ta­nın genel duru­mu, yaşı, has­ta­lı­ğın yay­gın­lık duru­mu önemli.

Kalın bar­sak (kolon ve rek­tum) kan­se­ri erken tanı konul­du­ğun­da başa­rı şan­sı %9095’lere ula­şı­yor. Ancak has­ta­la­rın sade­ce yak­la­şık beş­te birin­de çok erken tanı kona­bi­li­yor. Bu has­ta­lar­da cer­ra­hi yeter­li, ancak tümör bar­sak duva­rı boyun­ca iler­ler veya lenf düğü­mü­ne sıç­rar­sa sade­ce cer­ra­hi ile başa­rı ora­nı %4060 iken günü­müz­de cer­ra­hi son­ra­sı uygu­la­nan kemo­te­ra­pi­den son­ra has­ta­lar­da başa­rı ora­nı %80’lere ula­şa­bi­li­yor. İleri evre­de ise teda­vi esas ola­rak kemo­te­ra­pi ve hede­fe yöne­lik ajan­la­rın orta­ya çıkı­şı ile kemo­te­ra­pi­nin etkin­li­ğin­de anlam­lı artış sağ­la­nı­yor. Kemo­te­ra­pi­ye ek ola­rak beva­si­zu­mab, setuk­si­mab, pani­tu­mu­mab, rego­ra­fe­nib gibi ilaç­lar­la kolon kan­se­rin­de en az 3 sıra sis­te­mik teda­vi şan­sı doğ­du. İmm­un­ot­er­ap­il­er­in ön sonuç­la­rı da bazı kolon kan­se­ri alt grup­la­rın­da bu ilaç­la­rın yaşam süre­si­ni uzat­ma ola­sı­lı­ğı ola­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Ayrı­ca cer­ra­hi dışın­da görün­tü­le­me ve giri­şim­sel rad­yo­lo­ji ala­nın­da­ki geliş­me­ler sonu­cun­da bazı has­ta­lar­da yeni bazı lokal teda­vi seçe­nek­le­ri orta­ya çık­mış­tır. Bu açı­dan ülke­miz­de rad­yo­fe­ra­kans ablas­yon, mik­ro­dal­ga ablas­yon, kemo ve rad­yo­em­bo­li­zas­yon yay­gın ola­rak kullanılmaktadır.

Kolon kan­se­rin­de erken tanı ve korun­ma müm­kün. Bu neden­le top­lum­sal far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı ve ülke­miz­de kalın bar­sak kan­se­ri­ne yöne­lik ola­rak 50 yaş üstü birey­ler­de kolon kan­se­ri tara­ma­sı yap­mak gerekmektedir.”

Kan­se­re akıl­lı test ile erken teş­his ve kişi­sel­leş­ti­ril­miş teda­vi imka­nı Türkiye’de

Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu
Prof. Dr. Hüse­yin Baloğlu

Türkiye’de ilk kez uygu­lan­ma­ya baş­la­yan yeni yön­tem kan­ser hüc­re­le­ri­ni yaka­lı­yor, sayı­la­rı­nı tes­pit edi­yor, hat­ta kan­se­rin türü­nü söy­lü­yor. Bütün bun­la­rı basit bir kan örne­ğin­den yapıyor.

Tümör­ler henüz mev­cut yön­tem­ler­le tanım­la­na­ma­ya­cak kadar küçük­ken bile dola­şan kana hüc­re­le­ri­nin geçe­bil­di­ği­ni bili­yo­ruz. Bu yeni sis­tem saye­sin­de kan­ser hüc­re­le­ri yaka­la­nı­yor ve dola­şan kan hüc­re­le­rin­den ayırt edi­le­rek tanım­la­nı­yor. Kan­ser­de bam­baş­ka bir bakış açı­sı geti­ren bu yeni sis­tem, Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi tara­fın­dan Türkiye’de ilk kez hiz­me­te sunu­lu­yor. Bu yeni tek­no­lo­ji hak­kın­da bil­gi veren Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Pato­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Hüse­yin Baloğ­lu, Kan­ser has­ta­lı­ğı­nın tanı­sı için kla­sik ola­rak tümö­rün belir­li bir boyu­ta gel­me­si gere­ki­yor. Fakat yeni yön­tem saye­sin­de artık tümör belir­li bir boyu­ta eriş­me­den ve baş­ka bir organ ya da doku­da kit­le oluş­tur­ma­dan tes­pit edi­le­bi­li­yor” dedi.

Ame­ri­kan İlaç Daire­si (FDA) tara­fın­dan onay­la­nan geliş­miş bir CTC, bir tüp kan­da bulu­nan kan hüc­re­le­ri­ni ve kan­ser hüc­re­le­ri­ni ayırt ede­bi­len yeni yön­tem. Bu yön­tem­le kan­ser en erken evre­de teş­his edi­le­bi­li­yor. Yeni tek­no­lo­ji­nin kan ver­me soru­nu olma­yan her has­ta­ya uygu­la­na­bi­le­ce­ği­ni dile geti­ren Prof. Dr. Hüse­yin Baloğ­lu, Alı­na­cak kan için has­ta­nın aç ya da tok olma­sı fark etmi­yor. İlk aşa­ma­da, alı­nan kanın için­de­ki nor­mal kan hüc­re­ler ayırt edi­lir­ken; bazı özel algo­rit­ma­lar ara­cı­lı­ğıy­la, baş­ka hüc­re yapı­la­rı olup olma­dı­ğı da tes­pit edi­li­yor. Bu saye­de sis­tem, kanın ken­di hüc­re­le­ri­ni ekar­te eden diğer hüc­re­le­ri içe­ren bir sıvı veri­yor. İkinci aşa­ma­da, bu sıvı için­de kan­ser hüc­re­si olup olma­dı­ğı, kan­ser­li hüc­re­le­rin mole­kü­ler özel­lik­le­ri baz alı­na­rak ince­le­ni­yor. Söz konu­su özel­lik­ler mev­cut­sa ve hüc­re­le­rin sayı­sı belir­li bir mik­ta­rın üstün­dey­se kan­ser hüc­re­si ola­rak tanı­na­bi­li­yor. Böy­le­lik­le yeni yön­tem hem kan­ser­li hüc­re­le­ri yaka­lı­yor hem sayı­sı­nı gös­te­ri­yor hem de han­gi tip kan­ser oldu­ğu­nu anla­mak için son­ra­ki ince­le­me­ler­de kul­la­nı­la­cak özel­lik­ler­de kan­ser hüc­re­si yaka­la­yıp veri­yor. Tüm bu aşa­ma­lar top­lam 68 saat­te tamam­la­na­bi­li­yor” diye konuştu.

KİŞ­İS­E­LLE­ŞTİ­Rİ­L­MİŞ TEDA­Vİ SAĞLIYOR

Türkiye’de ilk kez uygu­la­na­cak olan bu yeni yön­tem ile kan­ser teş­hi­si konu­lan kişi­nin teda­vi süre­ci de izle­ne­bi­li­yor. Eski sis­tem­de kan­ser tümör­le­ri­nin teda­vi­ye olumlu/olumsuz ya da nötr yanıt ver­di­ği 3 ay sonun­da belir­le­ne­bi­lir­ken; yeni tek­no­lo­ji saye­sin­de teda­vi önce­si ve son­ra­sı kan­da­ki hüc­re sayı­sı net bir şekil­de sap­ta­nıp kar­şı­laş­tı­rı­la­bi­li­yor. Teda­vi­den kısa süre son­ra kan­ser hüc­re­le­ri­nin sayı­sın­da her­han­gi bir azal­ma olup olma­dı­ğı­nın ince­le­ne­bil­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Baloğ­lu, bu tek­no­lo­ji­nin teda­vi­nin gidi­şi­ni değiş­ti­re­bi­lecek kişi­sel­leş­ti­ril­miş kan­ser teda­vi­si uygu­lan­ma­la­rı­na yöne­lik ince­le­me­ler için de önem­li bir ola­nak oldu­ğu­nu belirtti.

Prof. Dr. Baloğ­lu, Bu geliş­miş tek­no­lo­ji ile mev­cut kan­ser­li hüc­re­le­ri kan­da yaka­la­ya­rak hüc­re­le­ri mole­kü­ler özel­lik­le­ri­ne göre ayırt ede­bi­li­yo­ruz. Bu işlem­ler sonun­da tümö­rün han­gi organ­dan kay­nak­lan­mış ola­bi­le­ce­ği konu­sun­da da bil­gi sahi­bi ola­bi­li­yo­ruz” dedi.

Akde­niz kan­ser­le­ri için böl­ge­sel işbirliği

Onko­lo­ji­de böl­ge­sel işbir­lik­le­ri gide­rek önem kaza­nı­yor. 2005 yılın­da düzen­le­nen Türk-Yunan ESMO Onko­lo­ji Kur­su ile baş­la­yan orga­ni­zas­yo­nun başa­rı­sı son­ra­ki yıl­lar­da tüm Akde­niz ülke­le­ri­ni kap­sa­yan MMOF Medi­ter­ra­ne­an Mul­ti­dis­cip­li­nary Onco­logy Forum”a dönüş­tü. 2 yıl­da bir düzen­li kong­re­ler yapıl­ma­ya baş­lan­dı. Yak­la­şık 800 üye­si olan MMOF’nin bu yıl İstanbul’da düzen­le­nen kong­re­sin­de, kan­ser araş­tır­ma­la­rı­nın yoğun ola­rak yapıl­dı­ğı ülke­ler­de git­tik­çe aza­lan ama Akde­niz böl­ge­sin­de sık­lık­la görü­len kan­ser tür­le­ri­ne yöne­lik yeni teda­vi yön­tem­le­ri üze­rin­de görüş alış­ve­ri­şin­de bulu­nu­lup yeni araş­tır­ma­lar­la ilgi­li bil­gi­ler paylaşılıyor.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, Atina Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dimitris Bafaloukos, Yunanistan Hygeia Hastanesi’nden Prof. Dr. Paris Kosmidis.
Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Gök­han Demir, Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, Ati­na Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dimit­ris Bafa­lo­ukos, Yuna­nis­tan Hyge­ia Hastanesi’nden Prof. Dr. Paris Kosmidis.

Bilim­sel prog­ram­da; tıb­bi onko­lo­ji, rad­yo­te­ra­pi, onko­lo­jik cer­ra­hi, meme cer­ra­hi­si, mole­kü­ler biyo­lo­ji ala­nın­da söz sahi­bi olan ulus­la­ra­ra­sı onko­lo­ji uzman­la­rı­nın sunum­la­rı yer alı­yor. Konuy­la ilgi­li açık­la­ma yapan Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği ve Forum Baş­ka­nı Prof. Dr. Gök­han Demir, Kli­nik onko­lo­ji­nin çok önem­li bir yanı da coğ­ra­fi fark­lı­lık­lar gös­ter­me­si­dir. Bazı kan­ser tür­le­ri, bazı coğ­raf­ya­lar­da daha sık kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır. Akde­niz ülke­le­rin­de özel­lik­le akci­ğer, mide, kara­ci­ğer ve mesa­ne kan­ser­le­ri batı top­lum­la­rı­na oran­la daha sık görül­mek­te­dir Kong­re­miz­de bu böl­ge­sel fark­lı­lık gös­te­ren kan­ser tür­ler hak­kın­da yoğun tar­tış­ma­lar yapı­lı­yor” dedi.

İzm­ir, İsl­am ülke­le­ri­nin kan­ser­le müca­de­le mer­ke­zi oldu

Ulus­la­ra­ra­sı Kan­ser Kont­rol Örgü­tü tara­fın­dan İstanbul’da düzen­le­nen Dün­ya Kan­ser Lider­ler Zirvesi’nde (WCLS) Türkçe’ye çev­ri­len Kan­ser Atla­sı tanıtıldı.

Ame­ri­kan Kan­ser Cemi­ye­ti (ACS), Ulus­la­ra­ra­sı Kan­ser Araş­tır­ma­la­rı Ajan­sı tara­fın­dan hazır­la­nan Kan­ser Atlası’nın ikin­ci bas­kı­sı Türk Kan­ser Araş­tır­ma­la­rı ve Savaş Kuru­mu Der­ne­ği tara­fın­dan Türkçe’ye çev­ril­di. Böy­le­ce Türk­çe, Kan­ser Atlası’nın çev­ril­di­ği doku­zun­cu dil oldu.

kanser-liderler-zirvesi2

Bu yıl­ki gün­de­mi Etkin İşb­irl­iği” ola­rak belir­le­nen zir­ve ile ilgi­li bil­gi veren Sağ­lık Bakan­lı­ğı Kan­ser­le Savaş Daire­si Baş­ka­nı Doç. Dr. Murat Gül­te­kin, Türkiye’nin 2008 yılın­dan beri Ulu­sal Kan­ser Kont­rol Planı’na dahil oldu­ğu­nu ve bu saye­de böl­ge­nin en dene­yim­li ülke­le­rin­den biri konu­mun­da bulun­du­ğu­nu belir­te­rek, Kan­ser kayıt­la­rı için tüm şehir­ler­de bütün nüfu­sun yüz­de 100’ünü kap­sa­yan aktif bir kayıt mer­ke­zi­ni haya­ta geçir­dik. İzm­ir, bütün Kuzey Afri­ka ve Batı Asya için Dün­ya Sağ­lık Örgütü’ne bağ­lı Ulus­la­ra­ra­sı Kan­ser Araş­tır­ma­la­rı Ajan­sı Mer­ke­zi ola­rak tayin edil­di. Tür­ki­ye, İsl­am İşb­irl­iği Teşkilatı’nın kan­ser­le müca­de­le­de öncü­sü hali­ne gel­di. Batı’dan edin­di­ği­miz dene­yi­mi bu ülke­ler­le pay­la­şa­rak köp­rü vazi­fe­si göre­ce­ğiz” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment