Kısırlıkta erkeğin payı 3’te 2’ye çıktı

Op. Dr. Osman Denizhan Özgün
Op. Dr. Osman Deniz­han Özgün

HAZİ­R­AN 2016

Medi­ca­na Inter­na­ti­onal Anka­ra Has­ta­ne­si Tüp Bebek Mer­ke­zi Sorum­lu­su Op. Dr. Osman Deniz­han Özgün: Eski­den kısır­lık oran­la­rın­da kadın ve erkek payı yak­la­şık yarı yarı­yay­dı, şim­di vaka­la­rın 3’te 2’si erkek.”

Özgün, özel­lik­le son 2030 yıl­dır sana­yi top­lu­mu­nun getir­di­ği bir bedel­le kar­şı kar­şı­ya olun­du­ğu­nu ve erkek­ler­de kısır­lık ora­nı­nın art­tı­ğı­nı söy­le­di. Özgün, şöy­le konuştu:

Dün­ya­da yapı­lan araş­tır­ma­la­ra göre yak­la­şık 30 bine yakın tok­sik mad­de var. Yedi­ği­miz, içti­ği­miz, solu­du­ğu­muz, giy­di­ği­miz, tüket­ti­ği­miz bir­çok şey­de bir sürü tok­sik mad­de var. Bun­lar kısır­lık vaka­la­rı­nı erkek­ler­de çok faz­la artır­dı. Hat­ta 2050 yılın­da çift­le­rin yak­la­şık yüz­de 70’inin kısır­lık­la ilgi­li prob­le­mi ola­ca­ğı söy­le­ni­yor. Bu oran art­ma­ya da baş­la­dı. Özel­lik­le erkek­ler bu işte en faz­la mağ­dur olan­lar. Onun için evli­lik­ten son­ra çocuk yap­ma­yı düşün­se­ler de düşün­me­se­ler de mut­la­ka tüp mer­kez­le­ri­ne gele­rek sperm­le­riy­le, kişi­nin muaye­ne­siy­le basit bir ince­le­me yapa­rak bir karar veril­me­si gere­ki­yor. Çün­kü hiç umma­dı­ğı­mız bir anda böy­le bir prob­lem­le kar­şı kar­şı­ya kalabiliriz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment