Kişilik anne karnında şekillenmeye başlıyor

Uzman Psikolog Danışmanı Yaprak Veziroğlu
Uzman Psi­ko­log Danış­ma­nı Yap­rak Veziroğlu

GÜN­CEL / NİS­AN 2016

İns­an yaşa­mı­nın ilk 1000 günü­nün öne­mi­ne dik­kat çek­mek ama­cıy­la Hayal­ler Fab­ri­ka­sı tara­fın­dan düzen­le­nen Bebek Konferansı’nın konuş­ma­cı­la­rı ara­sın­da yer alan Kadı­köy Şifa Sağ­lık Gru­bu Uzman Psi­ko­log Danış­ma­nı Yap­rak Vezi­roğ­lu, kişi­li­ğin anne kar­nın­da şekil­len­me­ye baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor. Vezi­roğ­lu, hami­le­lik döne­mi­nin bebe­ğin sağ­lık­lı biyo­lo­jik geli­şi­mi­nin yanı sıra ruh­sal geli­şi­mi açı­dan da en önem­li yaşam evre­si oldu­ğu­nun altı­nı çiziyor.

HAMİ­L­EL­İK­TE STRES KAY­NAK­LA­RI­NA DİKKAT

Vezi­roğ­lu, hami­le­lik iste­nen, bek­le­nen bir dene­yim ise uyu­mun kolay­laş­tı­ğı­nı, isten­me­yen bir zaman­da ya da şart­lar altın­da ise kadın­la­ra cid­di sıkın­tı­lar vere­bil­di­ği­ni ifa­de ede­rek, bazen iste­nen bir hami­le­lik­te bile anne ve baba aday­la­rı­nın geli­şen yeni duru­ma uyum sağ­la­mak­ta zor­luk yaşa­ya­bil­di­ği­ni kay­de­di­yor. Kadın­la­rın hami­le­lik döne­min­de bel­li baş­lı stres­ler yaşa­dı­ğı­nı söy­le­yen Vezi­roğ­lu, bun­la­rın bede­nen yaşa­nan deği­şik­lik­ler, ken­di­ni güzel bul­ma­ma, kilo alma ve eşi­ne güzel görün­me­me endi­şe­si, bebe­ğin sağ­lı­ğıy­la ilgi­li kay­gı­lar, bebek bakı­mı konu­sun­da­ki endi­şe­ler, bazen anne ada­yı­nın sağ­lık sorun­la­rı nede­niy­le uzun süre yat­ma­sı, yük­se­len insü­lin, tan­si­yon gibi has­ta­lık­lar ve düşük yap­ma kor­ku­su oldu­ğu­nu belir­ti­yor. Bu neden­le hami­le­lik döne­min­de eşler ara­sın­da­ki iliş­ki­nin son dere­ce önem­li oldu­ğu­nu dile geti­ren Vezi­roğ­lu, baba ada­yı­nın anne­ye des­tek olma­sı, doğa­cak bebe­ğiy­le temas kur­ma­ya istek­li olma­sı­nın anne ada­yı­nı mut­lu edip rahat­lat­tı­ğı­nı kaydediyor. 

İKİN­Cİ ÇOCUK FARK­LI OLUYOR

Bir çocu­ğa sahip iken ikin­ci çocu­ğa hami­le kal­ma­nın ise fark­lı duy­gu­lar yaşat­tı­ğı­nı ifa­de eden Vezi­roğ­lu, anne olan biri­nin ikin­ci kez anne olma­sı­nın çok daha kolay oldu­ğu­nu, daha önce­den dene­yim sahi­bi olma­sı nede­niy­le doğu­mun hemen ardın­dan anne­nin ken­di­ni yeter­li his­set­ti­ği­ni, bunun da bebe­ğe yan­sı­dı­ğı­nı belir­ti­yor. Bebe­ğin bu saye­de ken­di­ni güven­de his­set­ti­ği­ni söy­le­yen Vezi­roğ­lu, çün­kü kar­şı­sın­da onu nasıl tuta­ca­ğı­nı, emzi­re­ce­ği­ni, gazı­nı çıka­ra­ca­ğı­nı bilen bir anne oldu­ğu­nu ifa­de ediyor.

hamile

Ancak ikin­ci kez anne olan kadın­lar­da ilk çocu­ğu­nu ihmal etme kay­gı­sı görü­le­bil­di­ği­ni söy­le­yen Vezi­roğ­lu, çoğun­luk­la görü­len eği­li­min ikin­ci­ye faz­la ilgi gös­ter­me­yip, büyü­ğü kıs­kan­dır­ma­mak oldu­ğu­nu kay­de­di­yor. Fakat bu duru­mun yeni doğan bebek için adil olma­dı­ğı­nı belir­ten Vezi­roğ­lu, ikin­ci bebe­ğin de en az birin­ci­si kadar ilgi­ye ihti­ya­cı oldu­ğu­nun unu­tul­ma­ma­sı gerek­ti­ği­ne dik­kat çekiyor.

BEBEK­TE ÖLÜM KOR­KU­SU GELİŞİYOR

İst­enm­ey­en bebek­le­rin ile­ri­ki hayat­la­rın­da utanç duy­gu­su ve kay­gı yaşa­dık­la­rı­nın bilin­di­ği­ni belir­ten Vezi­roğ­lu, anne rah­min­de ide­al şart­la­rın bulun­ma­ma­sı duru­mun­da bebe­ğin ölüm kor­ku­su geliş­ti­re­bil­di­ği­ne dik­kat çeki­yor. Vezi­roğ­lu, anne­si yoğun duy­gu­sal prob­lem­ler geçi­ren bebek­le­rin de mut­suz oldu­ğu, düşük yap­mış anne­le­rin bebek­le­ri­nin daha kay­gı­lı oldu­ğu, hami­le­lik­te uyuş­tu­ru­cu mad­de kul­la­nan anne­le­rin bebek­le­ri­nin ile­ri­de uyuş­tu­ru­cu kul­lan­ma ris­ki­nin art­tı­ğı, hami­le­lik­te dep­re­sif duy­gu duru­mu­na sahip anne­le­rin çocuk­la­rı­nın da ile­ri­de dav­ra­nış bozuk­lu­ğu, dik­kat eksik­li­ği ve hipe­rak­ti­vi­te bozuk­lu­ğu­na daha yat­kın olduk­la­rı­nı ifa­de ediyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment