Kış aylarında tekrarlayan hastalıklar diyabet habercisi

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si İç Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Yaşar Küçü­kar­da­lı diya­bet has­ta­la­rı için önem­li uya­rı­lar­da bulu­nu­yor. Kış ayla­rın­da enfek­si­yon has­ta­lık­la­rı­nın daha sık görül­me­si nede­ni ile diya­bet has­ta­la­rın­da şeker düzey­le­ri­nin art­ma­sı­na yöne­lik şika­yet­ler­de artış oldu­ğu­nun bil­gi­si­ni veren Küçü­kar­da­lı, geç­me­yen enfek­si­yon has­ta­lık­la­rın altın­da şeker has­ta­lı­ğı ola­bi­le­ce­ği­nin de altı­nı çiziyor.

ŞEKER TEST­LE­Rİ YAPILMALI

Kış ayla­rın­da sık sık tek­rar­la­yan enfek­si­yon­la­rın alt­ta yatan şeker has­ta­lı­ğı belir­ti­si ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Prof. Dr. Yaşar Küçü­kar­da­lı, kış ayla­rın­da gri­bal enfek­si­yon­lar ve akci­ğer enfek­si­yon­la­rı­na sık sık yaka­la­nan, iyi­leş­me süre­ci uzun olan kişi­ler­de teş­his konul­ma­mış diya­bet has­ta­lı­ğı ola­bi­le­ce­ği­nin uya­rı­sın­da bulu­nu­yor. Sık sık has­ta olan­lar, şeker has­ta­lı­ğı­na yöne­lik test­le­ri yap­ma­lı­dır diyor. Şeke­ri yük­se­len yaş­lı­lar­da da alt­ta yatan sin­si bir enfek­si­yo­nun ola­bi­le­ce­ği akla geti­ril­me­li­dir diyen Küçü­kar­da­lı, bazı yaş­lı­lar­da enfek­si­yon sıra­sın­da ateş yük­sek­li­ği olma­ya­bi­lir genel durum bozuk­lu­ğu ile ken­di­ni bel­li ede­bi­lir uya­rı­sın­da da bulunuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment