Kireçlenmeye enjeksiyon tedavisi

Doç. Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Doç. Dr. Demir­han Dıraçoğlu

FTR / ARA­LIK 2015

Fizik Teda­vi ve Ağrı Uzma­nı Doç. Dr. Demir­han Dıra­çoğ­lu, kireç­len­me­ye (oste­o­art­rit) kar­şı son dönem­de olu­şan yeni yak­la­şım­la­rı ve bu doğ­rul­tu­da kabul edi­len teda­vi yön­tem­le­ri­ni anlat­tı. Kireç­len­me iler­le­me süre­ci­ni yavaş­la­ta­rak, ame­li­yat­sız teda­vi imkâ­nı sunan, eklem-içi enjek­si­yon­la­rın tüm dün­ya­da kabul edi­len bir teda­vi meto­du oldu­ğu­nu belir­ten Dr. Dıra­çoğ­lu, vis­ko­elas­tik sod­yum hya­lu­ro­nat çözel­ti­si içe­ren int­ra-arti­kü­ler enjek­si­yon­la­rın kul­la­nı­mı ve sağ­la­dı­ğı kat­kı­lar üze­rin­de durdu.

İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si, İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si, Fizik­sel Tıp ve Reha­bi­li­tas­yon Ana­bi­lim Dalı’ndan Doç. Dr. Demir­han Dıraçoğlu’ndan kireç­len­me teda­vi­sin­de gün­cel yak­la­şım­lar hak­kın­da bil­gi aldık.

Son dönem­de kireç­len­me soru­nun top­lum­da artış gös­ter­di­ği­ni söy­le­ye­bi­lir miyiz?

Evet, söy­le­ye­bi­li­riz. Has­ta­lık­la­ra kar­şı tıb­bi tanı ve teda­vi yön­tem­le­ri­nin dur­mak­sı­zın geliş­me­si insa­nın daha uzun süre yaşa­ma­sı­na ve dola­yı­sıy­la yaş­lı insan nüfu­su­nun artı­şı­na neden olu­yor. Bu durum daha çok iler­le­yen yaş­lar­da kar­şı­la­şı­lan kireç­len­me (Oste­o­art­rit), hiper­tan­si­yon, diya­bet gibi has­ta­lık­la­rın daha çok görül­me­si­ne neden oluyor.

Erken teş­his için geliş­ti­ri­len yeni yön­tem­le­ri nelerdir?

Bir­kaç ay önce Avru­pa Ramo­to­lo­ji Kongresi’nde ulus­la­ra­ra­sı çalış­ma gru­bu ola­rak bir bil­di­ri yayın­la­dık. Artık kireç­len­me yal­nız­ca film­de görün­dü­ğün­de orta­ya çık­ma­ya­cak. Biz erken evre­de bazı risk fak­tör­le­ri­ni öngör­dük ve henüz film­de orta­ya çık­ma­dan bu kri­ter­ler değer­len­di­ri­le­rek erken evre kireç­len­me­yi teş­his ede­bil­me­yi umu­yo­ruz. Böy­le­ce has­ta­lı­ğın iler­le­yen evre­le­ri­ne kar­şı erken­den önlem­le­ri alabileceğiz.

diz 25Teda­vi yön­tem­le­rin­den bah­se­de­bi­lir misiniz?

Teda­vi pla­nı has­ta­lı­ğın evre­si­ne göre deği­şe­bi­li­yor. Kireç­len­me oldu­ğu anla­şı­lan has­ta­lar­da teda­vi seçe­nek­le­ri çeşit­li. Egzer­siz­ler, fizik teda­vi yön­tem­le­ri ve ilaç­lar ana teda­vi­le­ri oluş­tu­ru­yor. Bunun yanın­da kilo ver­me, eklem koru­ma yön­tem­le­ri, diz­lik­ler, taban­lık­lar, besin des­tek­le­ri kul­la­nı­la­bi­lir. Has­ta­lı­ğın son aşa­ma­sı ame­li­yat­la etki­le­nen ekle­min çıka­rı­lıp yeri­ne pro­tez takıl­ma­sı­dır. Cer­ra­hi teda­vi genel­lik­le son seçe­nek ola­rak değer­len­di­ri­lir. Çün­kü tüm ame­li­yat­la­rın sahip oldu­ğu risk­ler bura­da da mev­cut­tur. Son dönem­de bu konu­da­ki geliş­me­le­re rağ­men hala pro­te­zin insan vücu­dun­da­ki ömrü sınır­lı ve bazen ikin­ci bir pro­tez tak­ma işle­mi gerek­li ola­bi­li­yor. Bu işlem ilkin­den daha zor oluyor.

Bizim temel ama­cı­mız has­ta­la­rın ame­li­yat evre­si­ne geç­me­le­ri­ni engel­le­mek. Kireç­len­me­nin ile­ri­ki evre­le­re taşın­ma­ma­sı için uygun teda­vi­le­ri seç­mek gere­ki­yor. Eğer has­ta zaten son aşa­ma­da ise ame­li­ya­tı müm­kün oldu­ğu süre­ce erte­le­ye­bi­lecek çözüm­ler üret­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Eklem içi­ne çeşit­li enjek­si­yon­lar yapı­la­bi­lir. Bun­lar ara­sın­da en sık ter­cih edi­le­ni hya­lu­ro­nik asit enjek­si­yon­la­rı­dır. Tüm dün­ya­da vis­ko­elas­tik sod­yum hya­lu­ro­nat çözel­ti­si içe­ren int­ra-arti­kü­ler enjek­si­yon­lar sık­ça kul­la­nı­lı­yor ve biz de bu ürü­nün üstün özel­lik­le­rin­den has­ta­la­rı­mı­zın fay­da­lan­ma­sı­nı sağlıyoruz.

eklemEklem içi enjek­si­yon uygu­la­ma­sı nasıl yapılır?

Eklem içi­ne enjek­si­yon yap­mak için özel bir tek­nik gere­ki­yor. Sade­ce kas-iske­let sis­te­mi uzman­la­rı bu enjek­si­yo­nu ste­ril has­ta­ne orta­mın­da yapa­bi­lir­ler. Fizik Teda­vi, orto­pe­di, roma­to­lo­ji uzman­la­rı ve spor hekim­le­ri bu grup­ta­ki hekimlerdir.

Eklem içe­ri­si­ne en sık yapı­lan enjek­si­yon çeşi­di halk ara­sın­da yağ­la­yı­cı” ola­rak bili­nen sod­yum hya­lu­ro­nat. Enjek­si­yon genel­lik­le birer haf­ta aray­la üç kez yapı­lır. Enjek­si­yon yapıl­dık­tan son­ra has­ta düzen­li ara­lık­lar­la takip edil­me­li­dir. Bu enjek­si­yon­la­rın yıl­da bir kez tek­rar edil­me­si gere­ke­bi­lir. Enjek­si­yon ile bir­lik­te mut­la­ka fizik teda­vi, egzer­siz­ler, koru­ma prog­ram­la­rı da ihmal edilmemelidir.

Enjek­si­yo­nu yapan heki­min iğney­le ekle­min içe­ri­si­ne gir­di­ğin­den emin olma­sı gere­ki­yor. Heki­min bu konu­da bil­gi­li ve tec­rü­be­li olma­sı önem­li­dir. İğne kalın­lı­ğı­nı heki­min belir­le­me­si gere­kir. Genel bili­ne­nin aksi­ne iğne ne kadar kalın­sa o kadar güvenlidir.

Sod­yum hya­lu­ro­nat uygu­la­ma­la­rın­da mut­la­ka ste­ril iyot solüs­yo­nu ve ste­ril eldi­ven kul­la­nıl­ma­lı. Son­ra­sın­da mut­la­ka o böl­ge­nin ban­daj­lan­ma­sı ve enjek­si­yon­dan son­ra has­ta­la­rın 2030 daki­ka göz­lem altın­da tutul­ma­sı gere­ki­yor. Her ilaç­ta oldu­ğu gibi iğne­ler de aler­jik reak­si­yon yapabilir.

enjekYER­Lİ ÜRÜN DE VAR

Hya­lu­ro­nat çözel­ti­le­ri; düşük, orta ve yük­sek mole­kül ağır­lık­la­rın­da fark­lı yoğun­luk­lar­da olu­yor. Her hya­lu­ro­nik asit kireç­len­me teda­vi­sin­de aynı etki­yi gös­ter­mez. Olum­lu etki gös­ter­me­si için mole­kül ağır­lı­ğı­nın ve milig­ram sevi­ye­si­nin yeter­li düzey­de olma­sı gere­kir. Revis­con, 3 mil­yon Dal­ton mole­kül ağır­lı­ğı ve 2032 milig­ram­lık oran­la­rı ile kireç­len­me­ye kar­şı önem­li bir etki gös­te­ri­yor ve olum­lu sonuç­lar elde edi­le­bi­li­yor. Ayrı­ca ken­di ülke­mi­zin bir ürü­nü olma­sı, Türkiye’de üre­ti­lip dün­ya­ya ihraç edil­me­si de biz­ler için ayrı­ca önem­li bir konu.

İlgili Haberler

Leave a Comment