Kimyasallardan korkmayın, doğru kullanın”

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan
Prof. Dr. Mus­ta­fa Özdoğan

KAN­SER / NİS­AN 2016

Kamu­oyun­da kan­se­re yol açan kim­ya­sal­la­rın, insan­la­rın önü­ne sürek­li kor­ku­tu­cu bir hedef ola­rak konul­du­ğu­na işa­ret eden Prof. Dr. Mus­ta­fa Özdo­ğan, Gıda­lar­da­ki kim­ya­sal­la­rın dene­ti­mi­ne, gıda­la­rın sak­la­ma koşul­la­rı­na uygun olup olma­dı­ğı­na bak­ma­dan, doğ­ru plas­ti­ğin doğ­ru gıda ile buluş­ma­sı­nı sağ­la­mak yeri­ne insan­la­rı kim­ya­sal­lar­dan uzak tut­ma­nın çok yan­lış oldu­ğu­nu düşü­nü­yo­rum” dedi. 2010 yılın­dan son­ra orta­la­ma yaş süre­si­nin 70’i bul­du­ğu­nu hatır­la­tan Prof. Dr. Özdo­ğan, Bun­da doğ­ru kul­la­nı­lan kim­ya­sal­la­rın etki­si inkar edi­le­mez. Kim­ya­sal­lar düş­man değil dos­tu­muz ola­bi­lir. Bura­da önem­li olan kar­şı kar­şı­ya kalı­nan doz­dur. Kim­ya­sal, ancak doğ­ru yöne­til­me­di­ğin­de ve gerek­li olan doz aşıl­dı­ğın­da vücut için zarar­lı ola­cak­tır “ diye konuştu. 

ORGA­NİK TARIM DAHA SAĞ­LIK­LI DEĞİL

Bugün orga­nik gıda yetiş­tir­me­nin müm­kün olma­dı­ğı­nı da ile­ri süren Memo­ri­al Sağ­lık Gru­bu Antal­ya Onko­lo­ji Mer­ke­zi Baş­ka­nı ve Tıb­bi Onko­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Mus­ta­fa Özdo­ğan, şun­la­rı anlat­tı: Günü­müz­de, iyi tarım uygu­la­ma­la­rı ile orga­nik tarım kıyas­lan­dı­ğın­da, bir­bi­ri­ne sağ­lık açı­sın­dan üstün­lük sağ­la­yan bir veri bulun­mu­yor. Orga­nik ürün­le­ri top­rak altın­da ya da üstün­de yetiş­tir­mek için mine­ra­le, özel bit­ki­le­re ve orga­niz­may­la müca­de­le­ye ihti­ya­cı­nız var. Bun­lar olma­dan yetiş­tir­mek nere­dey­se imkan­sız. İyi tarım uygu­la­ma­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı tanı­mı, seb­ze ve mey­ve­de kim­ya­sal kalın­tı, böcek ila­cı ve fizik­sel kalın­tı­nın olma­ma­sı­dır. Bunun yanın­da; yetiş­ti­ril­me sıra­sın­da insa­na ve bulun­du­ğu çev­re­ye zarar ver­me­yen bir üre­tim tar­zıy­la yetiş­ti­ril­me­si de önem­li. Bu neden­le amaç, insan­la­rın önü­ne çok daha paha­lı ve ula­şı­mı zor ürün­ler yeri­ne, her­ke­sin ula­şa­bi­le­ce­ği sağ­lık­lı ürün­ler getir­mek olma­lı­dır. Mey­ve ve seb­ze­ye kar­şı olu­şa­bi­lecek önyar­gı, bu ürün­ler yeri­ne kar­bon­hid­rat ve et tüke­ti­mi­ni artır­mak­ta, bu da önem­li sağ­lık sorun­la­rı­na zemin hazırlamaktadır.”

fastfood

KAN­SE­RİN SEBE­Bİ ÇOCUK­LUK­TA KÖTÜ BESLENME

Çocuk­luk çağın­dan iti­ba­ren ham­bur­ger, cips, gaz­lan­dı­rıl­mış içe­cek­ler ve hazır gıda­la­rın yoğun bir şekil­de tüke­ti­mi­nin genç­lik döne­min­de­ki kan­ser vaka­la­rın­da önem­li bir artı­şa neden oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Özdo­ğan, Özel­lik­le 5 yaşın­dan iti­ba­ren sağ­lık­sız bes­le­nen çocuk­lar 2025 yaş­la­rı­na gel­dik­le­rin­de önem­li sağ­lık sorun­la­rı yaşa­mak­ta, hat­ta 20’li yaş­la­rın­da mide ve bağır­sak sis­tem­le­rin­de mey­da­na gelen kan­ser­ler­le kar­şı­laş­mak­ta­dır. Çocuk­luk çağın­da sık­lık­la görül­me­ye baş­la­yan kabız­lık­ta dik­kat­li olun­ma­lı ve yemek alış­kan­lık­la­rı tek­rar göz­den geçi­ril­me­li­dir. Bu neden­le aile­le­rin, çocuk­la­ra sağ­lık­lı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı kazan­dı­ra­bil­me­le­ri için evde yemek yeme kül­tü­rü­nü küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren onla­ra aşı­la­ma­la­rı, seb­ze ve mey­ve ağır­lık­lı bes­len­me­le­ri için gerek­li şart­la­rı sağ­la­ma­la­rı, bes­len­me şekil­le­ri ile onla­ra örnek olma­la­rı çok önemlidir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment